26.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 194/19


A BIZOTTSÁG 725/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. július 25.)

a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyási és minősítési eljárásának megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A CO2-kibocsátást csökkentő új és korszerű járműtechnológiák fejlődésének és mielőbbi elterjedésének ösztönzése érdekében a 443/2009/EK rendelet lehetővé teszi a gyártók és a beszállítók számára, hogy a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló bizonyos innovatív technológiák jóváhagyását kérelmezzék. Ennek megfelelően egyértelművé kell tenni azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározható, hogy az említett rendelet értelmében mely technológiák minősíthetőek ökoinnovációnak.

(2)

A 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint nem tekinthetők ökoinnovációnak a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégia felülvizsgálatának eredményeiről szóló, 2007. február 7-i bizottsági közleményben (2), valamint a 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keretről szóló, 2007. február 7-i bizottsági közleményben (3) vázolt uniós integrált megközelítés részét képező technológiák, sem az uniós jogszabályok értelmében kötelezően alkalmazandó egyéb technológiák. Ebbe a kategóriába tartoznak többek között – a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) hatálya alá tartozó – gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek, valamint a gumiabroncsok gördülőellenállását és a sebességváltást jelző technológiák, illetve a gumiabroncsok gördülőellenását érintően még az üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatálya alá tartozó technológiák.

(3)

Azok a technológiák, amelyek a piacon már egy ideje széles körben rendelkezésre állnak, a 443/2009/EK rendelet 12. cikkének értelmében véve nem tekinthetők innovatívnak, és ezért az ökoinnováció minősítésre sem lehetnek jogosultak. A megfelelő irányú ösztönzők kialakítása érdekében helyénvaló az adott technológiák piaci penetrációját a 443/2009/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésében meghatározottak szerinti, szakosodott piaci szegmens szintjére korlátozni, és referenciaévként 2009-et alapul venni. Az említett korlátozásokat legkésőbb 2015-ig felül kell vizsgálni.

(4)

A személygépkocsik CO2-kibocsátása szempontjából a legnagyobb csökkentési potenciállal rendelkező technológiák, különösen az innovatív hajtástechnológiák fejlesztésének előmozdítása érdekében indokolt, hogy csak azok a technológiák részesülhessenek ebben a minősítésben, amelyek szervesen kapcsolódnak a jármű közlekedési-személyszállítási funkciójához és jelentős mértékben hozzájárulnak a jármű általános energiafogyasztásának javításához. Az e rendeltetést kiegészítő, vagy a gépjárművezető és az utasok kényelmének növelését szolgáló technológiák nem lehetnek jogosultak az ökoinnováció minősítésre.

(5)

A 443/2009/EK rendeletnek megfelelően mind a gyártók, mind a beszállítók nyújthatnak be kérelmet. A kérelemben hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy teljes mértékben teljesülnek a jogosultsági követelmények, valamint meg kell adni az innovatív technológiák alkalmazása révén elért CO2-csökkentés mérésének módszerét.

(6)

Az ökoinnováció révén elérhető CO2-csökkenés mértékét kielégítő pontossággal meg kell tudni határozni. A mérés csak akkor lehet pontos, ha a csökkentés mértéke legalább 1 g CO2/km.

(7)

Amennyiben egy adott technológia CO2-csökkentési potenciálja vezetői magatartás, vagy a kérelmező hatáskörén kívül álló, egyéb tényezők függvénye, akkor elviekben ez a technológia nem minősíthető ökoinnovációnak, hacsak szilárd és független statisztikai bizonyítékok alapján nem lehet ellenőrizhető feltevéseket megfogalmazni az átlagos vezetői magatartásról.

(8)

A személygépkocsik típusjóváhagyásakor a CO2-kibocsátás mérésére alkalmazott standard vizsgálati ciklus nem tudja az egyes technológiákhoz társítható, összes csökkentést tanúsítani. Az innováció megfelelő irányú ösztönzése érdekében a teljes CO2-csökkentés mértékének kiszámításakor csak azt a ki nem bocsátott mennyiséget indokolt figyelembe venni, amelyet a standard vizsgálati ciklus nem tudott értékelni.

(9)

A CO2-csökkentés tanúsításakor össze kell hasonlítani ugyanazon járműnek az ökoinnovációs technológia alkalmazásával és a nélkül nyert adatait. A vizsgálati módszernek ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható méréseken kell alapulnia. Az egyenlő versenyfeltételek érdekében, és a valós viszonyokat jobban tükröző, egyeztetett vezetési ciklus hiányában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendeletben (6) meghatározott új európai menetciklus vezetési mintáit szükséges közös viszonyítási alapnak venni. A vizsgálati módszert járműfékpadon végzett mérésekre, illetve modellezésre vagy szimulációra kell alapozni azokban az esetekben, ahol ezek a módszerek jobb és pontosabb eredményeket adnak.

(10)

A Bizottságnak gondoskodnia kell a vizsgálati módszereket és a kérelmek elkészítését ismertető iránymutatásokról, amelyeket azután a különböző kérelmek értékeléséből nyert tapasztalatok fényében rendszeresen frissítenie kell.

(11)

A 443/2009/EK rendelet értelmében a kérelemhez csatolni kell egy független és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentést is. Ez a szervezet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelv (7) szerinti A vagy B kategóriás műszaki szolgálat lehet. Azonban a szervezet függetlenségét garantálandó, az említett irányelv 41. cikkének (6) bekezdésével összhangban kijelölt műszaki szolgálatok nem tekinthetők az ezen rendelet értelmében vett független és tanúsított szervezetnek. Az ellenőrző jelentést kiállító szervezetnek megfelelő bizonyítékokkal kell szolgálnia arra nézve, hogy független a kérelmező vállalkozástól.

(12)

Az egyes járművek fajlagos szén-dioxid-csökkentésének hatékony nyilvántartásba vétele és ellenőrzése megkívánja, hogy a csökkentéseket a jármű típusjóváhagyásának részeként minősítsék, és az összes csökkentés értékét bevezessék a jármű megfelelőségi nyilatkozatába, összhangban a 2007/46/EK irányelvvel.

(13)

A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy eseti jelleggel ellenőrizhesse az egyes járművek minősített összes csökkentését. Ha a minősítésben szereplő csökkentés kétséget kizáróan nem felel meg az adott technológiát ökoinnovációnak elismerő határozat alapját képező csökkentés szintjének, a Bizottság számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kiszámításakor ne vegye figyelembe a kérdéses minősített CO2-csökkentést. A gyártó számára ugyanakkor bizonyos időt kell hagyni arra, hogy igazolja a minősített értékek helytállóságát.

(14)

A kérelmezési eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében összefoglaló adatokat kell közzétenni az innovatív technológiák és a vizsgálati módszerek jóváhagyása iránti kérelmekről. A jóváhagyott vizsgálati módszerek leírását nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek az adott helyzetnek megfelelően alkalmazandók.

(15)

A 443/2009/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó felülvizsgált eljárás alkalmazásának kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók jóvá innovatív technológiák az ugyanazon rendeletben meghatározott eljárás szerint. Az ezen rendelet értelmében jóváhagyott ökoinnovációs kreditek fokozatos kivonása érdekében ezt a rendeletet legkésőbb 2015-ig felül kell vizsgálni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az éghajlatváltozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 443/2009/EK rendelet 12. cikke alapján megállapítja a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyására és minősítésére, valamint a jóváhagyás kérelmezésére és a kérelmek értékelésére vonatkozó eljárásokat.

2. cikk

Hatály

(1)   Nem tekinthetők innovatív technológiának a 443/2009/EK rendelet 1. cikkében említett integrált megközelítés részét képező alábbi intézkedések közé sorolt megoldások:

a)

légkondicionáló rendszerek energiahatékonyságát javító fejlesztések;

b)

a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek;

c)

a gumiabroncsok gördülőellenását érintően a 661/2009/EK rendelet és az 1222/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó technológiák;

d)

a 661/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó sebességváltás-jelzők;

e)

a bioüzemanyagok használata.

(2)   Azon technológiákkal kapcsolatban nyújtható be kérelem e rendelet szerint, amelyek esetében teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a 2009-ben nyilvántartásba vett összes új személygépkocsi legfeljebb 3 %-a van felszerelve az adott technológiával;

b)

a technológia a jármű hatékony működésétől elválaszthatatlan elemhez kapcsolódik, és megfelel a 2007/46/EK irányelvben foglaltaknak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 443/2009/EK rendelet 2. és 3. cikkében található meghatározásokon felül a következők alkalmazandók:

a)   „innovatív technológia”: olyan technológia, illetve rokon műszaki jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkező – és kivétel nélkül a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozó – technológiák olyan kombinációja, amelyet alkalmazva a vizsgálati módszerek egyike szerint CO2-csökkentés mutatható ki;

b)   „beszállító”: az innovatív technológiának a gyártásmegfelelőség biztosításáért felelős gyártója, vagy annak az Unióban letelepedett, feljogosított képviselője, illetve az importőr;

c)   „kérelmező”: az a gyártó vagy beszállító, aki egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetéséért folyamodik;

d)   „ökoinnováció”: a Bizottság által e rendelet alapján jóváhagyott vizsgálati módszerrel kísért innovatív technológia;

e)   „független és tanúsított szervezet”: a 2007/46/EK irányelv 41. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerinti, A vagy B kategóriás műszaki szolgálat, amely megfelel az említett irányelv 42. cikkében meghatározott követelményeknek, de amely nem tartozik az irányelv 41. cikkének (6) bekezdésével összhangban kijelölt műszaki szolgálatok közé.

4. cikk

A kérelem

(1)   Egy adott innovatív technológia ökoinnovációként való elismertetése iránti kérelmet írásban kell benyújtani a Bizottsághoz. A kérelmet az összes igazoló dokumentummal együtt elektronikus levélben vagy adathordozón is be kell nyújtani, illetve elektronikus formátumban fel kell tölteni egy Bizottság által kezelt szerverre. Az írásos kérelemben tételjegyzéket kell készíteni az igazolásként benyújtott dokumentumokról.

(2)   A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a)

a kérelmező elérhetőségi adatai;

b)

leírás az innovatív technológiáról és gépjárműbe való beépítésének módjáról, valamint igazolás arra vonatkozóan, hogy az adott technológia a 2. cikkben meghatározott hatály alá tartozik;

c)

összefoglaló ismertetés az innovatív technológiáról, kitérve annak igazolására, hogy teljesülnek a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek, valamint az ezen bekezdés e) pontjában említett vizsgálati módszerről, amelyek a kérelem Bizottsághoz való beérkezésekor nyilvánosságra kerülnek;

d)

az innovatív technológiával felszerelni kívánt vagy azzal ellátható egyedi gépjárművek körének hozzávetőleges jelzése, valamint becslés az érintett gépjárművek CO2-kibocsátásának ezen innovatív technológia révén elérhető csökkenéséről;

e)

az innovatív technológia nyomán elért CO2-kibocsátáscsökkenés tanúsításához alkalmazott módszer, illetve ha a Bizottság által előzetesen már jóváhagyott módszerről van szó, az arra való hivatkozás;

f)

bizonyítékok az alábbiak tanúsítására:

i.

az innovatív technológia révén elért kibocsátáscsökkentés megfelel a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéknek, a technológia idővel bekövetkező esetleges minőségromlásával is számolva;

ii.

az innovatív technológia az ezen rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint nem releváns a CO2-kibocsátás mérésére alkalmazott, a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett standard vizsgálati ciklus szempontjából;

iii.

a kérelmező a 9. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint elszámoltatható az innovatív technológia révén elérhető CO2-kibocsátácsökkentésért;

g)

egy független és tanúsított szervezet által készített ellenőrzési jelentés, a 7. cikkben meghatározottak szerint.

5. cikk

A viszonyítási alapul vett gépjármű és az ökoinnovatív gépjármű

(1)   A kérelmező a 8. cikkben említett CO2-kibocsátás tanúsítása céljából:

a)

kijelöl egy olyan gépjárművet, amelyet ellát az adott innovatív technológiával (ökoinnovatív gépjármű);

b)

kijelöl egy másik gépjárművet, amely az adott innovatív technológia alkalmazásán kívül minden egyéb tekintetben megegyezik az ökoinnovatív gépjárművel (viszonyítási alapul vett gépjármű).

(2)   Amennyiben a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a 8. és a 9. cikkben említett információk helytállóságát az e cikk (1) bekezdésében szereplő viszonyítási alapul vett gépjármű és ökoinnovatív gépjármű kijelölése nélkül is bizonyítani tudja, kérelmében részletesen alá kell támasztania ezt a következtetését, ismertetve az azonos eredményre vezető, alternatív módszert.

6. cikk

Vizsgálati módszer

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszernek ellenőrizhető, megismételhető és összehasonlítható eredményeket kell produkálnia, és megvalósítható módon, szilárd statisztikai szignifikanciával kell tudnia bizonyítani a vizsgált innovatív technológia CO2-kibocsátáscsökkentési hozadékait, adott esetben más ökoinnovációs megoldások kölcsönhatásának figyelembevételével.

(2)   A Bizottság iránymutatást tesz közzé az (1) bekezdésben említett követelményeknek megfelelő, potenciálisan innovatív technológiák vizsgálatára szolgáló módszerek meghatározásáról.

7. cikk

Ellenőrzési jelentés

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett ellenőrzési jelentést független és tanúsított szervezetnek kell elkészítenie, amely nem része a kérelmező vállalkozásnak, és azzal semmilyen egyéb kapcsolatban nem áll.

(2)   Az ellenőrzési jelentés elkészítésének céljából a független és tanúsított szervezet:

a)

ellenőrzi a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt jogosultsági követelmények teljesülését;

b)

ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontja szerint megadott információk megfelelnek-e a 9. cikkben meghatározott kritériumoknak;

c)

ellenőrzi, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett vizsgálati módszer alkalmas-e az innovatív technológia révén a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett gépjárművek vonatkozásában elérhető CO2-kibocsátáscsökkentés hitelesítésére, és megfelel-e a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott minimumkövetelményeknek;

d)

ellenőrzi, hogy a vizsgált innovatív technológia összeegyeztethető-e a gépjármű típusjóváhagyásához meghatározott vonatkozó követelményekkel;

e)

nyilatkozatban jelenti ki, hogy megfelel az ezen cikk (1) bekezdésében rögzített követelménynek.

(3)   A CO2-csökkentés 11. cikk szerinti minősítéséhez a független és tanúsított szervezet – a gyártó kérésére – jelentést készít az ugyanazon típusú, változatú vagy kivitelű gépjárművekbe szerelt több ökoinnovációs megoldás közötti kölcsönhatásokról.

A jelentés ezen kölcsönhatások figyelembevételével határozza meg az egyes ökoinnovációs megoldásokból eredő CO2-csökkentés mértékét.

8. cikk

A CO2-kibocsátás tanúsítása

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjával összhangban feltüntetett egyedi gépjárművek megfelelő számú jellemző darabja kapcsán az alábbi CO2-kibocsátást kell tanúsítani:

a)

a viszonyítási alapul vett gépjárműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív gépjárműnek a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett módszer alkalmazásával mért CO2-kibocsátása;

b)

a viszonyítási alapul vett gépjárműnek és a működő innovatív technológiával felszerelt ökoinnovatív gépjárműnek a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett standard vizsgálati ciklus alkalmazásával mért CO2-kibocsátása.

Az első albekezdés a) és b) pontja szerinti CO2-kibocsátást az összes vizsgálat esetében azonos vizsgálati feltételek mellett kell tanúsítani.

(2)   Az egyes gépjárművekre vetített összes csökkentés az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított kibocsátások különbségével egyenlő.

Ha az (1) bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján tanúsított kibocsátások eltérnek, a különbséget le kell vonni az (1) bekezdés első albekezdésének a) pontja szerint tanúsított összes csökkentés értékéből.

9. cikk

Jogosultsági követelmények

(1)   Az innovatív technológia alkalmazásával legalább 1 g CO2/km mértékű csökkentést kell elérni. Akkor tekinthető teljesítettnek ez a küszöbérték, ha az innovatív technológiából eredő, a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően tanúsított összes csökkentés legalább 1 g CO2/km.

(2)   Amennyiben egy adott innovatív technológiából eredő összes csökkentés nem tartalmaz a 8. cikk (2) bekezdése szerinti standard vizsgálati ciklus kapcsán tanúsított csökkentést, az innovatív technológia a standard vizsgálati ciklus szempontjából nem tekinthető relevánsnak.

(3)   Az innovatív technológiának a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett műszaki leírásában a szükséges mértékig ki kell térni annak tanúsítására, hogy a technológia CO2-csökkentési teljesítménye nem múlik a kérelmezőtől független beállításokon vagy opciókon.

Ha a leírás feltételezéseken alapul, akkor azoknak – és az Unión belüli általános alkalmazhatóságuknak – szilárd és független statisztikai bizonyítékokra kell épülniük és ellenőrizhetőeknek kell lenniük.

10. cikk

Az ökoinnovációs kérelmek értékelése

(1)   A kérelem beérkezésekor a Bizottság közzéteszi az adott innovatív technológia és a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett vizsgálati módszer összefoglaló ismertetését.

(2)   A Bizottság értékeli a kérelmet, és annak hiánytalan beérkezésétől számított kilenc hónapon belül ökoinnovációként jóváhagyja az abban szereplő innovatív technológiát és vizsgálati módszert, kivéve, ha kifogás merül fel a technológia ilyen minősítését vagy a vizsgálati módszer alkalmasságát illetően.

Az innovatív technológia ökoinnovációkénti jóváhagyásáról szóló határozat megadja a CO2-csökkentés e rendelet 11. cikke szerinti minősítéséhez szükséges információkat az 1049/2001/EK rendeletben a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés jogával kapcsolatban meghatározott kivételek alkalmazásával.

(3)   A Bizottság előírhatja a javasolt vizsgálati módszer módosítását, de a kérelmező által javasolttól eltérő jóváhagyott vizsgálati módszer alkalmazását is előírhatja. A kérelmezővel egyeztetni kell a javasolt módosításokról vagy a vizsgálati módszer megválasztásáról.

(4)   Az értékelési időszak öt hónappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a Bizottság – az innovatív technológia vagy a kapcsolódó vizsgálati módszer összetettsége, illetve a kérelem terjedelme és tartalma miatt – a rendelkezésre álló kilenc hónapos időkereten belül nem tudja megfelelően értékelni a kérelmet.

A Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 40 napon belül értesíti a kérelmezőt az értékelési időszak esetleges meghosszabbításáról.

11. cikk

Az ökoinnovációból eredő CO2-csökkentés minősítése

(1)   Annak a gyártónak, aki a fajlagos kibocsátási célérték teljesítése céljából élni kíván az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációból adódó csökkentésének lehetőségével, a 2007/46/EK irányelv szerinti jóváhagyó hatósághoz EK-típusbizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtania az adott ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű vonatkozásában. A kérelemben – a 2007/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott információkat megadó dokumentumokon túlmenően – hivatkozni kell az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően jóváhagyott ökoinnovációra vonatkozó bizottsági határozatra.

(2)   Az ökoinnováció ezen rendelet 8. cikke szerint tanúsított CO2-csökkentésének minősített mértékét külön meg kell határozni a típus-jóváhagyási dokumentációban és a 2007/46/EK irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozatban, mégpedig a műszaki szolgálatok által a jóváhagyott vizsgálati módszerekkel és az említett irányelv 11. cikkének megfelelően elvégzett vizsgálatok alapján.

Ha egy adott típusú, változatú vagy kivitelű gépjármű ökoinnovációs CO2-csökkentése nem éri el a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket, a csökkentés nem minősíthető.

(3)   A több ökoinnovációs technológiával is felszerelt járművek esetében a CO2-csökkentést minden egyes technológia vonatkozásában külön tanúsítani kell a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A jármű minősítése céljából megállapított összes CO2-csökkentés az egyes ökoinnovációs technológiákra a 8. cikk (2) bekezdése szerint megállapított csökkentések összege.

(4)   Ahol a gépjárműbe szerelt különböző ökoinnovációs megoldások egymástól nyilvánvalóan eltérő jellege miatt nem lehet kizárni azok kölcsönhatását, a gyártónak ezt kérelmében jeleznie kell a jóváhagyó hatóság felé, mellékelve egy, a független és tanúsított szervezet által készített, a 7. cikk (3) bekezdésében említett jelentést a kölcsönhatás ökoinnovációból eredő CO2-csökkentésre gyakorolt hatásairól.

Amennyiben e kölcsönhatás eredményeképpen az összes csökkentés kisebb mint az 1 g CO2/km és az ökoinnovációs megoldások számának szorzata, az összes csökkentésnek az e cikk (3) bekezdése szerinti kiszámításakor csak azok az ökoinnovációs csökkentések veendők figyelembe, amelyek megfelelnek a 9. cikk (1) bekezdésében rögzített küszöbértéknek.

12. cikk

A minősítések felülvizsgálata

(1)   A Bizottság feladata eseti alapon ellenőrizni az egyes gépjárművekhez rendelt minősítések és CO2-csökkentések helytállóságát.

Amennyiben a Bizottság eltérést talál a minősített CO2-csökkentések és a releváns vizsgálati módszerrel vagy módszerekkel általa ellenőrzött csökkentések értéke között, arról értesíti a gyártót.

A gyártónak ezen értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül lehetősége van a minősített CO2-csökkentések pontosságát tanúsító bizonyítékokat eljuttatni a Bizottsághoz. A Bizottság kérésére mellékelni kell a 7. cikk (3) bekezdésében említett, a különböző ökoinnovációs megoldások közötti kölcsönhatásról szóló jelentést is.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett bizonyítékokat a gyártó nem tudja a megadott határidőn belül eljuttatni a Bizottságnak, illetve azok bizonyító ereje nem kielégítő, a Bizottság dönthet úgy, hogy a következő naptári évben az adott gyártó vonatkozásában az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kiszámításakor nem veszi figyelembe a kérdéses minősített CO2-csökkentést.

(3)   Az a gyártó, akinek minősített CO2-csökkentését a továbbiakban már nem veszik számításba, a 11. cikkben rögzített eljárásnak megfelelően új minősítési kérelmet nyújthat be az érintett gépjárművekre vonatkozóan.

13. cikk

Az információk közzététele

Ha egy kérelmező az ezen rendelet értelmében benyújtott adatok bizalmas kezelését kéri, meg kell indokolnia, hogy miért tartja alkalmazandónak az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt kivételek valamelyikét.

14. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a rendeletet, valamint az alkalmazásával jóváhagyott ökoinnovációkat legkésőbb 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. július 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2)  COM(2007) 19 végleges.

(3)  COM(2007) 22 végleges.

(4)  HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(5)  HL L 342., 2009.12.22., 46. o.

(6)  HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(7)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(8)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.