9.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 81/28


2015. január 21-én benyújtott kereset – International Management Group kontra Bizottság

(T-29/15. sz. ügy)

(2015/C 081/36)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: International Management Group (Brüsszel, Belgium) (képviselők: M. Burgstaller és C. Farrell Solicitors, valamint E. Wright Barrister)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2014. december 16-án elfogadott, az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozandó, Mianmar/Burmát célzó 2013. évi cselekvési programról szóló 2013. november 13-i bizottsági végrehajtási rendelet módosított mellékletét, és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy a felperes nem felelt meg 2002. évi költségvetési rendelet (1) 53d. cikke (1) bekezdésének, valamint a 2012. évi költségvetési rendelet (2) 60. cikke (2) bekezdésének.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alkalmazott szabványokhoz képest nem történtek olyan változások a felperes elszámolási, audit, belső ellenőrzési és beszerzési eljárásaiban, amelyek igazolnák az Európai Bizottság azon határozatát, hogy megállapítja, hogy a felperesre a továbbiakban nem bízhatók költségvetés-végrehajtási feladatok.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem teljesítette a megfelelő ügyintézés, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartására irányuló kötelezettségét.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság megsértette az átláthatóság elvével kapcsolatos kötelezettségeit.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem biztosított a felperes számára jogorvoslati lehetőséget.

6.

A hatodik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság nem teljesítette az indokolási kötelezettségét.

7.

A hetedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott intézkedések elfogadása a felperes jogos elváráshoz való joga megsértésének minősül.


(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i módosított 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.).

(2)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 1. o.).