Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Partijen

IN ZAAK 11/81 ,

FIRMA ANTON DURBECK , GEVESTIGD TE FRANKFURT/MAIN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR D . EHLE , U . FELDMANN , V . SCHILLER EN E . EYL , ADVOCATEN TE KEULEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN E . ARENDT , ADVOCAAT ALDAAR , RUE PHILIPPE-II , 34 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR J . SACK , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKO ZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp

BETREFFENDE EEN VERZOEK KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE VERZOEKSTER BEWEERDELIJK HEEFT GELEDEN EN NOG ZAL LIJDEN ALS GEVOLG VAN DE VASTSTELLING VAN VRIJWARINGSMAATREGELEN TEGEN DE INVOER VAN TAFELAPPELEN UIT CHILI BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 687/79 VAN DE COMMISSIE VAN 5 APRIL 1979 ( PB L 86 VAN 1979 , BLZ . 18 ), JUNCTIS DE WIJZIGINGSVERORDENINGEN ( EEG ) VAN DE COMMISSIE NRS . 797/79 VAN 23 APRIL 1979 ( PB L 101 VAN 1979 , BLZ . 7 ) EN 1152/79 VAN 12 JUNI 1979 ( PB L 144 VAN 1979 , BLZ . 13 ),

Overwegingen van het arrest

1 BIJ OP 21 JANUARI 1981 TEN HOVE INGEKOMEN VERZOEKSCHRIFT HEEFT DE FIRMA ANTON DURBECK ( HIERNA : DURBECK ) TE FRANKFURT AM MAIN KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , BEROEP INGESTELD TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE ZIJ BEWEERDELIJK HEEFT GELEDEN EN NOG ZAL LIJDEN ALS GEVOLG VAN DE VASTSTELLING VAN VRIJWARINGSMAATREGELEN TEGEN DE INVOER VAN TAFELAPPELEN UIT CHILI , BIJ VERORDENING NR . 687/79 VAN DE COMMISSIE VAN 5 APRIL 1979 ( PB L 86 VAN 1979 , BLZ . 18 ), ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENINGEN NRS . 797/79 EN 1152/79 VAN DE COMMISSIE VAN 23 APRIL 1979 ( PB L 101 VAN 1979 , BLZ . 7 ) RESPECTIEVELIJK 12 JUNI 1979 ( PB L 144 VAN 1979 , BLZ . 13 ).

2 TOT STAVING VAN HAAR BEROEP VOERT DURBECK AAN DAT VERORDENING NR . 687/79 , WAARBIJ DE VRIJWARINGSMAATREGELEN WERDEN VASTGESTELD , ALSMEDE WIJZIGINGSVERORDENINGEN NRS . 797/79 EN 1152/79 GEEN OVERGANGSBEPALINGEN BEVATTEN DIE MET NAME VERZOEKSTER TEN GOEDE HADDEN KUNNEN KOMEN , ZODAT ZIJ ONWETTIG WAREN OM DE VOLGENDE REDENEN :

- HET ONTBREKEN VAN EEN RECHTSGRONDSLAG VOOR HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN TOT QUOTABEPERKING ;

- SCHENDING VAN ARTIKEL 29 VAN VERORDENING NR . 1035/72 JUNCTIS DE ARTIKELEN 1 , 2 EN 3 VAN VERORDENING NR . 2707/72 ;

- SCHENDING VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL ;

- SCHENDING VAN ARTIKEL 37 VAN VERORDENING NR . 1035/72 JUNCTIS DE ARTIKELEN 39 EN 110 EEG-VERDRAG ;

- SCHENDING VAN HET ALGEMENE DISCRIMINATIEVERBOD .

3 OP 5 MEI 1982 HEEFT HET HOF IN ZAAK 112/80 BETREFFENDE EEN DOOR HET HESSISCHE FINANZGERICHT GESTELDE PREJUDICIELE VRAAG OVER DE GELDIGHEID VAN DEZE VERORDENINGEN VOOR RECHT VERKLAARD , DAT ' ' BIJ ONDERZOEK NAAR DE GESTELDE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN WELKE AAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN VERORDENINGEN NRS . 687/79 , 797/79 EN 1152/79 VAN DE COMMISSIE AFBREUK KUNNEN DOEN ' ' .

4 TER TERECHTZITTING VAN 19 NOVEMBER 1981 VERKLAARDE DURBECK DAT ZIJ MET HET OOG OP ' S HOFS ARREST IN ZAAK 112/80 ERVAN AFZAG , ZICH IN HET KADER VAN ZAAK 11/81 TE BEROEPEN OP DE ONGELDIGHEID VAN DE VERORDENINGEN NRS . 687/79 , 797/79 EN 1152/79 . ZIJ HANDHAAFDE ECHTER HAAR SCHADEVORDERING , OP GROND DAT ENKELE MIDDELEN UIT HAAR VERZOEKSCHRIFT , IN HET BIJZONDER DIE BETREFFENDE SCHENDING VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD EN VAN HET BEGINSEL VAN BESCHERMING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN , OOK KONDEN WORDEN AANGEVOERD ZONDER DAT DE GELDIGHEID VAN DEZE VERORDENINGEN WERD BETWIST . ZIJ VOERDE VOORTS ALS NIEUW MIDDEL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMISSIE WEGENS RECHTMATIG HANDELEN AAN .

5 DAAROM MOET IN DE EERSTE PLAATS WORDEN NAGEGAAN , OF DE MIDDELEN DIE VERZOEKSTER VERKLAART TE WILLEN HANDHAVEN , INDERDAAD OVEREENSTEMMEN MET DE IN HET VERZOEKSCHRIFT AANGEVOERDE MIDDELEN , OF DAT HET IN WEZEN NIEUWE MIDDELEN ZIJN DIE IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE ZIJN VOORGEDRAGEN EN DIE SLECHTS ONTVANKELIJK ZIJN , WANNEER ZIJ VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 42 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING . VOORTS MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT IEDER MIDDEL , DAT NEERKOMT OP EEN BETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN VERORDENINGEN NRS . 687/79 , 797/79 EN 1152/79 OP DE GRONDEN DIE HET HOF IN HET ARREST VAN 5 MEI 1981 REEDS HEEFT ONDERZOCHT EN VERWORPEN , MOET WORDEN AFGEWEZEN .

SCHENDING VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD

6 VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE VASTSTELLING IN DE OVERWEGINGEN 52-54 VAN HET ARREST VAN 5 MEI 1981 , DAT VERORDENINGEN NRS . 797/79 EN 1152/79 ALLEEN TEN DOEL HADDEN DE TOEPASSING VAN DE VRIJWARINGSMAATREGELEN AAN TE PASSEN VOOR WAREN WELKE ONDERWEG WAREN NAAR DE GEMEENSCHAP , IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 2707/72 , TEN DELE BERUST OP DWALING OMTRENT DE FEITEN ; HET IS IMMERS ALGEMEEN BEKEND DAT DE OP GROND VAN VERORDENING NR . 1152/79 TOT INVOER TOEGELATEN WAREN EERST NAAR DE GEMEENSCHAP ZIJN VERSCHEEPT NA 12 APRIL 1979 , OP WELKE DATUM DE TAFELAPPELEN KRACHTENS VERORDENING NR . 797/79 CHILI MOESTEN HEBBEN VERLATEN .

7 DURBECK MERKT TE DEZEN OP DAT ZIJ PER TELEX VAN 10 APRIL 1979 DE COMMISSIE HAD VERZOCHT , VOOR 10 OF 15 MEI 1979 CIRCA 2 000 TON CHILEENSE TAFELAPPELEN , DIE GEREED WAREN VOOR VERSCHEPING , TE MOGEN INVOEREN , EN DAT DE COMMISSIE , EVENEENS OP 10 APRIL , HAAR VERZOEK HAD AFGEWEZEN , OP GROND DAT DE IN VERZOEKSTERS TELEX BEDOELDE PRODUKTEN NIET KONDEN WORDEN BESCHOUWD ALS GOEDEREN DIE ONDERWEG WAREN NAAR DE GEMEENSCHAP .

8 DIT MIDDEL IS IN HET VERZOEKSCHRIFT VOORGEDRAGEN EN DUS ONTVANKELIJK . HOEWEL HET IN WEZEN NEERKOMT OP EEN BETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1152/79 WEGENS HET DISCRIMINEREND KARAKTER DAARVAN , BEVAT HET BOVENDIEN EEN ELEMENT DAT IN ZAAK 112/80 NIET IN AANMERKING IS GENOMEN . DIT MIDDEL MOET DUS IN HET KADER VAN DE ONDERHAVIGE ZAAK WORDEN ONDERZOCHT .

9 DE COMMISSIE HEEFT TERECHT OPGEMERKT DAT DE WIJZE WAAROP DURBECK IS BEHANDELD , NIET DISCRIMINEREND IS . ZIJ HEEFT TER ZITTING VERKLAARD , DAT DE NA 12 APRIL 1979 VERSCHEEPTE APPELEN UIT CHILI EERST IN DE DOUANE-ENTREPOTS VAN EEN LID-STAAT WERDEN GEBLOKKEERD EN DAT DE INVOER DAARNA SLECHTS WERD TOEGESTAAN OM OBJECTIEVE REDENEN , DIE LOS STONDEN VAN DE IDENTITEIT DER BETROKKEN ONDERNEMINGEN , NADAT WAS VASTGESTELD DAT EEN DEEL VAN DE REEDS INGEVOERDE APPELEN BESTEMD WAS VOOR WEDERUITVOER UIT DE GEMEENSCHAP . DE GERINGE HOEVEELHEID APPELEN DIE ZODOENDE ALSNOG KON WORDEN INGEVOERD , KON REDELIJKERWIJS NIET WORDEN VERDEELD OVER EEN GROOT AANTAL FIRMA ' S , EN HET KWAM DAAROM LOGISCH VOOR , VOORRANG TE GEVEN AAN WAREN DIE ZICH REEDS IN EEN GEMEENSCHAPSHAVEN BEVONDEN .

10 DE DOOR DE COMMISSIE GEKOZEN OPLOSSING OVERSCHRIJDT NIET DE GRENZEN VAN DE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID WAAROVER ZIJ BESCHIKT BIJ DE VERVULLING VAN DE TAKEN , HAAR OPGEDRAGEN BIJ VERORDENING NR . 1035/72 VAN DE RAAD HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT .

11 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN VERORDENING NR . 1152/79 NIET DISCRIMINEREND WORDEN GEACHT , ZODAT HET MIDDEL MOET WORDEN VERWORPEN .

SCHENDING VAN HET VERTROUWENSBEGINSEL

12 DURBECK BETOOGT DAT DE COMMISSIE INBREUK HEEFT GEMAAKT OP HET BEGINSEL DAT HET GEWETTIGD VERTROUWEN BESCHERMING VERDIENT , DAAR ZIJ HAAR NIET HEEFT MEEGEDEELD DAT NOG EEN BEPAALDE HOEVEELHEID APPELEN KON WORDEN INGEVOERD , INGEVAL NADERHAND MOCHT BLIJKEN DAT REEDS INGEVOERDE APPELEN NIET VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT BESTEMD WAREN .

13 DIT MIDDEL STEMT NIET OVEREEN MET HET MIDDEL IN HET VERZOEKSCHRIFT , INHOUDENDE DAT DE COMMISSIE JUIST DOOR HET NEMEN VAN DE VRIJWARINGSMAATREGELEN VERZOEKSTERS GEWETTIGD VERTROUWEN HEEFT GESCHONDEN ; BIJGEVOLG IS HET EEN NIEUW MIDDEL .

14 ARTIKEL 42 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BEPAALT : ' ' NIEUWE MIDDELEN MOGEN IN DE LOOP VAN HET GEDING NIET WORDEN VOORGEDRAGEN , TENZIJ ZIJ STEUNEN OP GEGEVENS , HETZIJ RECHTENS OF FEITELIJK , WAARVAN EERST IN DE LOOP VAN DE SCHRIFTELIJKE BEHANDELING IS GEBLEKEN ' ' . IN CASU VOERT VERZOEKSTER GEEN NIEUW GEGEVEN , HETZIJ RECHTENS OF FEITELIJK , IN DE ZIN VAN GENOEMDE BEPALING AAN . HET MIDDEL IS DUS NIET ONTVANKELIJK .

EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMMISSIE WEGENS VASTSTELLING VAN WETTIGE MAATREGELEN

15 OPGEMERKT MOET WORDEN DAT DIT MIDDEL EERST BIJ DE MONDELINGE BEHANDELING IS AANGEVOERD EN DUS EVENEENS EEN NIEUW MIDDEL IS , GEGROND OP ' S HOFS ARREST VAN 5 MEI 1981 .

16 ' S HOFS ARREST IN ZAAK 112/80 KAN ECHTER NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GEGEVEN , DAT KRACHTENS VOORNOEMD ARTIKEL 42 , PARAGRAAF 2 , HET VOORDRAGEN VAN DIT NIEUWE MIDDEL RECHTVAARDIGT .

17 EEN NIEUW FEIT KAN HET VOORDRAGEN VAN EEN NIEUW MIDDEL IN DE LOOP VAN HET GEDING ALLEEN RECHTVAARDIGEN , WANNEER HET ZICH OP HET TIJDSTIP WAAROP HET BEROEP WERD INGESTELD , NOG NIET VOORDEED OF DE VERZOEKER NIET BEKEND WAS . AANGEZIEN DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN ECHTER WORDEN VERMOED GELDIG TE ZIJN , ZOLANG HET HOF ZE NIET ONVERENIGBAAR MET DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE GEMEENSCHAPPEN HEEFT VERKLAARD , HEEFT ' S HOFS ARREST IN ZAAK 112/80 SLECHTS EEN RECHTSTOESTAND BEVESTIGD , DIE VERZOEKSTER BEKEND WAS , TOEN ZIJ HAAR BEROEP INSTELDE .

18 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN HAD DURBECK HAAR RECHTEN ALLEEN KUNNEN VEILIG STELLEN DOOR REEDS IN HAAR VERZOEKSCHRIFT SUBSIDIAIR DE MIDDELEN AAN TE VOEREN , DIE HAAR NAAR HAAR MENING TEN DIENSTE STONDEN INGEVAL DE BESTREDEN HANDELINGEN WETTIG MOCHTEN WORDEN VERKLAARD .

19 DIT MIDDEL MOET DUS EVENEENS NIET-ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD .

Beslissing inzake de kosten

KOSTEN

20 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD . AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

Dictum

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP ONGEGROND , VOOR ZOVER HET STEUNT OP HET MIDDEL BETREFFENDE SCHENDING VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD .

2 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK , VOOR ZOVER HET STEUNT OP DE ANDERE DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE MIDDELEN .

3 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .