Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Dommens præmisser

1 VED STAEVNING , INDLEVERET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 21 . JANUAR 1981 , HAR FIRMA ANTON DUERBECK ( HEREFTER : DUERBECK ), FRANKFURT AM MAIN , I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 215 , STK . 2 , ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ERSTATNING FOR SKADE , SOM DUERBECK ANFOERTE AT HAVE LIDT ELLER AT VILLE LIDE SOM FOELGE AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER VED INDFOERSEL AF SPISEAEBLER MED OPRINDELSE I CHILE , JF . KOMMISSIONENS FORORDNING NR . 687/79 AF 5 . APRIL 1979 ( EFT L 86 , S . 18 ) SOM AENDRET VED KOMMISSIONENS FORORDNINGER NR . 797/79 OG 1152/79 AF HENHOLDSVIS 23 . APRIL 1979 ( EFT L 101 , S . 7 ) OG AF 12 . JUNI 1979 ( EFT L 144 , S . 13 ).

2 DUERBECK HAR GJORT GAELDENDE , AT SAAVEL FORORDNING NR . 687/79 , HVORVED BESKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE INDFOERTES , SOM AENDRINGSFORORDNINGERNE NR . 797/79 OG 1152/79 , DER IKKE INDEHOLDER OVERGANGSBESTEMMELSER , HVILKE SAGSOEGEREN I SAERLIG GRAD VILLE HAVE KUNNET DRAGE FORDEL AF , VAR RETSSTRIDIGE AF FOELGENDE GRUNDE :

_ MANGLENDE RETLIGT GRUNDLAG FOR INDGAAELSE AF AFTALEN OM FRIVILLIG EKSPORTBEGRAENSNING ;

_ OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 29 I FORORDNING NR . 1035/72 , JF . ARTIKLERNE 1 , 2 OG 3 I FORORDNING NR . 2707/72 ;

_ OVERTRAEDELSE AF PRINCIPPET OM BESKYTTELSEN AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING ;

_ OVERTRAEDELSE AF ARTIKEL 37 I FORORDNING NR . 1035/72 , JF . ARTIKLERNE 39 OG 110 I EOEF-TRAKTATEN ;

_ OVERTRAEDELSE AF DET ALMINDELIGE FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING .

3 I EN PRAEJUDICIEL SAG OM GYLDIGHEDEN AF DISSE FORORDNINGER , FORELAGT AF HESSISCHES FINANZGERICHT , KENDTE DOMSTOLEN DEN 5 . MAJ 1981 FOR RET : "GENNEMGANGEN AF DET FORELAGTE SPOERGSMAAL HAR INTET FREMBRAGT , DER KAN REJSE TVIVL OM GYLDIGHEDEN AF KOMMISSIONENS FORORDNINGER NR . 687/79 , NR . 797/79 OG 1152/79" .

4 I RETSMOEDET DEN 19 . NOVEMBER 1981 HAR DUERBECK UDTALT , AT FIRMAET SOM EN FOELGE AF DOMSTOLENS DOM I SAG 112/80 IKKE UNDER SAG 11/81 VIL GOERE GAELDENDE , AT FORORDNINGERNE NR . 687/79 , 797/79 OG 1152/79 ER UGYLDIGE . IMIDLERTID HAR FIRMAET FASTHOLDT PAASTANDEN OM ERSTATNING , IDET DET GOER GAELDENDE , AT NOGLE AF DE ANBRINGENDER , DET HAR FREMSAT UNDER SAGEN , ISAER ANBRINGENDERNE VEDROERENDE OVERTRAEDELSEN AF PRINCIPPERNE OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING OG BESKYTTELSEN AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING , KAN GOERES GAELDENDE UDEN AT BESTRIDE GYLDIGHEDEN AF DE NAEVNTE FORORDNINGER . DUERBECK HAR ENDVIDERE FREMSAT ET NYT ANBRINGENDE , DER VEDROERER MULIGHEDEN AF AT GOERE ET ANSVAR GAELDENDE MOD FAELLESSKABET FOR DETS LOVLIGE AKTER .

5 HEREFTER MAA DET INDLEDNINGSVIS AFGOERES , HVORVIDT DE ANBRINGENDER , SOM SAGSOEGEREN HAR ERKLAERET AT FASTHOLDE , REELT SVARER TIL DE ANBRINGENDER , DER ER FREMSAT I STAEVNINGEN , ELLER OM DER I VIRKELIGHEDEN ER TALE OM NYE ANBRINGENDER , DER KUN KAN TAGES UNDER REALITETSPAAKENDELSE , SAAFREMT DE OPFYLDER BETINGELSERNE I PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 42 , STK . 2 . ENDVIDERE BEMAERKES , AT ETHVERT ANBRINGENDE , MED HVILKET GYLDIGHEDEN AF FORORDNINGERNE NR . 687/79 , 797/79 OG 1152/79 BESTRIDES PAA DET GRUNDLAG , SOM DOMSTOLEN ALLEREDE HAR UNDERSOEGT OG AFVIST I SIN DOM AF 5 . MAJ 1981 , MAA FORKASTES .

SPOERGSMAALET , OM FORBUDET MOD FORSKELSBEHANDLING ER TILSIDESAT

6 SAGSOEGEREN HAR GJORT GAELDENDE , AT DE FORHOLD , DER ER FASTSLAAET I PRAEMISSERNE 52-54 I DOMMEN AF 5 . MAJ 1981 , NEMLIG AT FORORDNINGERNE NR . 797/79 OG 1152/79 EFTER ARTIKEL 3 , STK . 3 , I FORORDNING NR . 2707/72 ALENE OMFATTER EN TILPASNING AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE OVER FOR VARER , DER ALLEREDE ER PAA VEJ TIL FAELLESSKABET , TIL DELS GRUNDER SIG PAA EN FAKTISK VILDFARELSE , EFTERSOM DET VAR ALMINDELIGT KENDT , AT DE VARER , DER BLEV TILLADT INDFOERT I MEDFOER AF FORORDNING NR . 1152/79 , FOERST BLEV AFSENDT TIL FAELLESSKABET EFTER DEN 12 . APRIL 1979 , DEN DATO , HVOR SPISEAEBLERNE EFTER FORORDNING NR . 797/79 SKULLE HAVE FORLADT CHILE .

7 DUERBECK HAR HERVED ANFOERT , AT DET DEN 10 . APRIL 1979 VED TELEXMEDDELELSE TIL KOMMISSIONEN ANMODEDE OM TILLADELSE TIL INDEN DEN 10 . ELLER 15 . MAJ 1979 AT INDFOERE OMKRING 2 000 TONS SPISEAEBLER FRA CHILE , DER ALLEREDE VAR KLAR TIL INDSKIBNING , OG AT FIRMAET SAMME DAG , DEN 10 . APRIL , FIK AFSLAG FRA KOMMISSI ONEN , DER SVAREDE , AT DE I TELEXMEDDELELSEN OMHANDLEDE PRODUKTER IKKE KUNNE ANSES SOM VARER PAA VEJ TIL FAELLESSKABET .

8 DET OVENNAEVNTE ANBRINGENDE ER ANFOERT I STAEVNINGEN OG KAN SAALEDES ANTAGES TIL REALITETSBEHANDLING . SELV OM DET PAA VAESENTLIG MAADE PAA NY BESTRIDER FORORDNING NR . 1152/79 SOM FORSKELSBEHANDLENDE , RUMMER DET DOG EN OMSTAENDIGHED , DER IKKE ER BLEVET TAGET I BETRAGTNING I SAG 112/80 . FOELGELIG MAA DETTE ANBRINGENDE UNDERSOEGES UNDER NAERVAERENDE SAG .

9 KOMMISSIONEN HAR MED RETTE GJORT GAELDENDE , AT DER IKKE SKETE FORSKELSBEHANDLING OVER FOR DUERBECK . KOMMISSIONEN HAR I RETSMOEDET FORKLARET , AT DE PARTIER AEBLER MED OPRINDELSE I CHILE , DER BLEV INDSKIBET EFTER DEN 12 . APRIL 1979 , FOERST VAR BLEVET TILBAGEHOLDT PAA EN MEDLEMSSTATS TOLDOPLAG , OG AT MAN FOERST SENERE TILLOD DERES IMPORT EFTER OBJEKTIVE OVERVEJELSER , DER VAR UAFHAENGIGE AF , HVILKE VIRKSOMHEDER , DER VAR TALE OM , OG EFTER AT MAN HAVDE FASTSLAAET , AT EN DEL AF DE ALLEREDE IMPORTEREDE AEBLER IGEN VILLE BLIVE UDFOERT FRA FAELLESSKABET . DEN LILLE MAENGDE AEBLER , HVIS IMPORT SAALEDES BLEV MULIG , KUNNE BEGRIBELIGVIS IKKE FORDELES PAA ET STORT ANTAL FIRMAER , OG DET GAV DERFOR GOD MENING AT GIVE DE VARER FORTRIN , DER ALLEREDE VAR NAAET FREM TIL EN FAELLESSKABSHAVN .

10 KOMMISSIONEN HAR MED SIN LOESNING IKKE OVERSKREDET GRAENSERNE FOR DET FRIE SKOEN , SOM DEN HAR VED LOESNINGEN AF DE OPGAVER , DER ER PAALAGT DEN VED RAADETS FORORDNING NR . 1035/72 OM DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR FRUGT OG GROENSAGER .

11 I LYSET AF DISSE OMSTAENDIGHEDER KAN FORORDNING NR . 1152/79 IKKE ANTAGES AT INDEBAERE EN FORSKELSBEHANDLING . ANBRINGENDET KAN DERFOR IKKE TAGES TIL FOELGE .

SPOERGSMAALET , OM PRINCIPPET OM BESKYTTELSEN AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING ER TILSIDESAT

12 DUERBECK HAR GJORT GAELDENDE , AT KOMMISSIONEN HAR OVERTRAADT PRINCIPPET OM BESKYTTELSEN AF DEN BERETTIGEDE FORVENTNING DERVED , AT DEN IKKE MEDDELTE FIRMAET , AT EN VIS MAENGDE AEBLER STADIG KUNNE INDFOERES , SAAFREMT MAN SENERE KUNNE FASTSLAA , AT BESTEMTE PARTIER AF AEBLER , DER ALLEREDE VAR INDFOERT , IKKE VAR BESTEMT FOR DET FAELLES MARKED .

13 DETTE ANBRINGENDE SVARER IKKE TIL DET , DER ER ANFOERT I STAEVNINGEN , HVOR DET SOEGTES PAAVIST , AT SAGSOEGERENS BERETTIGEDE FORVENTNING BLEV TILSIDESAT AF KOMMISSIONEN VED DENNES GENNEMFOERELSE AF BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER . DER ER DERFOR TALE OM ET NYT ANBRINGENDE .

14 ARTIKEL 42 , STK . 2 , I DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT BESTEMMER , AT "NYE SOEGSMAALSGRUNDE OG INDSIGELSER MAA IKKE FREMFOERES UNDER SAGENS BEHANDLING , MEDMINDRE DISSE STOETTES PAA RETLIGE ELLER FAKTISKE OMSTAENDIGHEDER , SOM ER KOMMET FREM UNDER DEN SKRIFTLIGE FORHANDLING" . I NAERVAERENDE SAG HAR SAGSOEGEREN IKKE PAABERAABT SIG NOGEN NY RETLIG ELLER FAKTISK OMSTAENDIGHED I BESTEMMELSENS FORSTAND . DET PAAGAELDENDE ANBRINGENDE KAN DERFOR IKKE ANTAGES TIL REALITETSFORHANDLING .

SPOERGSMAALET , OM KOMMISSIONEN HAR PAADRAGET SIG ANSVAR VED GENNEMFOERELSEN AF RETMAESSIGE FORANSTALTNINGER

15 DET BEMAERKES , AT DETTE ANBRINGENDE FOERST ER BLEVET FREMSAT UNDER DEN MUNDTLIGE FORHANDLING , OG AT DET DERFOR LIGELEDES ER ET NYT ANBRINGENDE , DER GRUNDER SIG PAA DOMSTOLENS DOM AF 5 . MAJ 1981

16 IMIDLERTID KAN DOMSTOLENS DOM I SAG 112/80 IKKE ANSES SOM EN OMSTAENDIGHED , DER I MEDFOER AF NAEVNTE ARTIKEL 42 , STK . 2 , KAN BEGRUNDE FREMSAETTELSEN AF DETTE NYE ANBRINGENDE .

17 FOR AT EN NY OMSTAENDIGHED KAN BEGRUNDE FREMSAETTELSE AF ET NYT ANBRINGENDE UNDER SAGENS FORLOEB , MAA DET NEMLIG KRAEVES , AT DENNE OMSTAENDIGHED IKKE FORELAA ELLER IKKE KUNNE HAVE VAERET KENDT AF SAGSOEGEREN VED SAGENS ANLAEG . DA DER IMIDLERTID FORELIGGER EN FORMODNING FOR GYLDIGHEDEN AF FAELLESSKABSINSTITUTIONERNES AKTER , INDTIL DOMSTOLEN MAATTE ERKLAERE , AT DE ER UFORENELIGE MED TRAKTATERNE OM OPRETTELSE AF FAELLESSKABERNE , HAR DOMSTOLENS DOM I SAG 112/80 ALENE KUNNET BEKRAEFTE EN RETSTILSTAND , SOM SAGSOEGEREN KENDTE VED SAGENS ANLAEG .

18 HEREFTER HAVDE DUERBECK KUN KUNNET VARETAGE SINE RETTIGHEDER VED ALLEREDE I STAEVNINGEN SUBSIDIAERT AT HAVE PAABERAABT SIG DE ANBRINGENDER , SOM FIRMAET MENTE AT KUNNE FREMFOERE , DERSOM DE OMSTRIDTE AKTER BLEV ERKLAERET RETMAESSIGE .

19 DETTE ANBRINGENDE MAA DERFOR LIGELEDES AFVISES .

Afgørelse om sagsomkostninger

SAGENS OMKOSTNINGER

20 EFTER PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69 , STK . 2 , BLIVER DEN PART , DER TABER SAGEN , DOEMT TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER , HVIS DER ER NEDLAGT PAASTAND HEROM . SAGSOEGEREN , SOM HAR TABT SAGEN , TILPLIGTES AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER .

Afgørelse

PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER

UDTALER OG BESTEMMER

DOMSTOLEN ( FOERSTE AFDELING )

1 . SAGSOEGTE FRIFINDES FOR SAA VIDT ANGAAR ANBRINGENDET OM OVERTRAEDELSE AF PRINCIPPET OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING .

2 . SAGEN AFVISES FOR SAGSOEGERENS OEVRIGE ANBRINGENDERS VEDKOMMENDE .

3 . SAGSOEGEREN BETALER SAGENS OMKOSTNINGER .