30.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 370/2010

av den 29 april 2010

om fastställande av tilldelningskoefficienter för ansökningar om licens för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för den kvot som avses i förordning (EG) nr 1187/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 av den 27 november 2009 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (2), särskilt artikel 31.2, och

av följande skäl:

(1)

I avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1187/2009 fastställs förfarandet för tilldelning av licenser för export av vissa mjölkprodukter till Dominikanska republiken inom ramen för en kvot som öppnats för det landet.

(2)

De ansökningar som lämnats in för 2010/2011 års kvot avser kvantiteter som är större än de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför fastställas tilldelningskoefficienter för de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om exportlicenser för de produkter som avses i artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1187/2009 som lämnats in för perioden 1 juli 2010–30 juni 2011 ska multipliceras med följande tilldelningskoefficienter:

0,631009 för ansökningar som lämnats in för den del av kvoten som avses i artikel 28.1 a i förordning (EG) nr 1187/2009.

0,567088 för ansökningar som lämnats in för den del av kvoten som avses i artikel 28.1 b i förordning (EG) nr 1187/2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318, 4.12.2009, s. 1.