30.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 370/2010

z dne 29. aprila 2010

o določitvi koeficienta dodeljevanja, ki se bo uporabil za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Uredbe (ES) št. 1187/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) ter zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek 3 poglavja III Uredbe (ES) št. 1187/2009 določa postopek za dodeljevanje izvoznih dovoljenj za izvoz nekaterih mlečnih izdelkov v Dominikansko republiko v okviru kvote, odprte za to državo.

(2)

Količine v zahtevkih, vloženih za kvotno leto 2010/2011, presegajo razpoložljive količine. Zato je treba za količine v zahtevkih določiti koeficiente dodeljevanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine v zahtevkih za izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009, vloženih za obdobje med 1. julijem 2010 in 30. junijem 2011, se pomnožijo z naslednjimi koeficienti dodeljevanja:

0,631009 za zahtevke, vložene za del kvote iz člena 28(1)(a) Uredbe (ES) št. 1187/2009,

0,567088 za zahtevke, vložene za del kvote iz člena 28(1)(b) Uredbe (ES) št. 1187/2009.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2010

Za Komisijo V imene predsednika

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 318, 4.12.2009, str. 1.