30.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 370/2010

(2010. gada 29. aprīlis),

ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 1187/2009, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā ir noteikta procedūra, kā tiek piešķirtas eksporta licences dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi šai valstij atvērtajai kvotai.

(2)

Par 2010./2011. kvotas gadu iesniegtie pieteikumi pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc attiecībā uz daudzumiem, par kuriem pieteikumi iesniegti, jānosaka piešķīruma koeficienti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To produktu daudzumus, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1187/2009 27. panta 2. punktā un par kuriem iesniegti eksporta licences pieteikumi par laika posmu no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam, reizina ar šādu piešķīruma koeficientu:

0,631009 – ja pieteikumi iesniegti par kvotas daļu, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1187/2009 28. panta 1. punkta a) apakšpunkts,

0,567088 – ja pieteikumi iesniegti par kvotas daļu, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 1187/2009 28. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2010. gada 30. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 4.12.2009., 1. lpp.