30.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 370/2010,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2010,

asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1187/2009 (2) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvussa olevassa 3 jaksossa vahvistetaan menettely Dominikaanista tasavaltaa varten avatussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten myöntämiseksi.

(2)

Kiintiövuotta 2010/2011 koskevissa hakemuksissa olevat määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi vahvistettava haettuihin määriin sovellettavat jakokertoimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1187/2009 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevien, 1 päivän heinäkuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliselle ajalle jätetyissä vientitodistuksissa haettuihin määriin sovelletaan seuraavia jakokertoimia:

0,631009 asetuksen (EY) N:o 1187/2009 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin,

0,567088 asetuksen (EY) N:o 1187/2009 28 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kiintiön osaa koskeviin hakemuksiin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 318, 4.12.2009, s. 1.