30.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 370/2010

ze dne 29. dubna 2010,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 3 kapitoly III nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.

(2)

Žádosti předložené pro kvótový rok 2010/2011 se vztahují na množství větší, než jsou dostupná množství. Z tohoto důvodu by pro požadovaná množství měly být stanoveny přídělové koeficienty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na které se vztahují žádosti o vývozní licence pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, předložené na období od 1. července 2010 do 30. června 2011, se vynásobí těmito přídělovými koeficienty:

0,631009 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1187/2009,

0,567088 u žádostí předložených pro část kvóty uvedenou v čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1187/2009.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.