30.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 109/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 370/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2010 година

за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В раздел 3 на глава III от Регламент (ЕО) № 1187/2009 се определя процедурата за разпределяне на лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за посочената страна.

(2)

Заявленията, подадени за квотната 2010/2011 година, обхващат количества, по-големи от наличните. Следователно е необходимо да се определят коефициенти на разпределение за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, обхванати от подадените за периода 1 юли 2010 г.—30 юни 2011 г. заявления за лицензии за износ за продуктите, посочени в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, се умножават по следните коефициенти на разпределение:

0,631009 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1187/2009,

0,567088 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.