27.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 78/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2010/C 78/05

1.

Komissio vastaanotti 18 päivänä maaliskuuta 2010 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla viime kädessä ranskalaisen yrityksen Gaz de France/Suez Group määräysvallassa oleva ranskalainen yritys Suez Environnement Company, S.A (SE) hankkii EY:n sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan SE:n ja espanjalaisen yrityksen Criteria CaixaCorp S.A. yhteisessä määräysvallassa olevassa espanjalaisessa yrityksessä Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Agbar) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

SE: vedenjakelu ja jätevesihuolto,

Agbar: mm. vedenjakelu ja jätevesihuolto.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua EY:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä COMP/M.5724 – Suez Environnement/Agbar seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”EY:n sulautuma-asetus”).