26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/31


Talan väckt den 22 februari 2012 — Sorouh mot rådet

(Mål T-102/12)

2012/C 151/54

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sorouh Joint Stock Company (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att sökandens talan kan prövas och ska bifallas,

således, ogiltigförklara beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 och förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012, och de därmed sammanhängande genomförandebestämmelserna, i den mån de avser sökanden,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder vilka i huvudsak är identiska med eller liknar de som åberopades inom ramen för målen T-432/11, Makhlouf mot rådet (1) och T-433/11, Makhlouf mot rådet (2).


(1)  EUT C 290, 2011, s. 13.

(2)  EUT C 290, 2011, s. 14.