26.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 151/31


Sag anlagt den 22. februar 2012 — Sorouh mod Rådet

(Sag T-102/12)

2012/C 151/54

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sorouh Joint Stock Company (Damaskus, Syrien) (ved advokat E. Ruchat)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at søgsmålet kan antages til realitetsbehandling og er begrundet.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 og forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 samt gennemførelsesretsakterne hertil, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, der i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er blevet anført i sag T-432/11, Makhlouf mod Rådet (1) og i sag T-433/11, Makhlouf mod Rådet (2).


(1)  EUT 2011 C 290, s. 13.

(2)  EUT 2011 C 290, s. 14.