13.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/2


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2010/C 36/02

Дата на приемане на решението

13.1.2010 г.

Референтен номер на държавна помощ

NN 29/08

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein

Правно основание

2003. évi CXXVII. Törvény

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Отраслово развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Намаляване на данъчния процент

Бюджет

Годишен бюджет: 7 650 милиона HUF

Общ бюджет: 76 500 милиона HUF

Интензитет

Времетраене

5.2007 г.—4.2017 г.

Икономически отрасли

Железопътен транспорт, Речен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Pénzügyminisztérium

Budapest

József Nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm