2.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 156/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. marca 2016 – Buzzi Unicem SpA/Európska komisia

(Vec C-267/14 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Trh s cementom a výrobkami súvisiacimi s cementom - Správne konanie - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 18 ods. 1 a 3 - Rozhodnutie o žiadosti o informácie - Odôvodnenie - Spresnenie žiadosti))

(2016/C 156/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Buzzi Unicem SpA (v zastúpení: C. Osti, A. Prastaro a A. Sodano, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: L. Cappelletti a L. Malferrari, splnomocnení zástupcovia, M. Merola, avvocato)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 14. marca 2014, Buzzi Unicem/Európska komisia (T-297/11, EU:T:2014:122) sa zrušuje.

2.

Rozhodnutie Komisie K(2011) 2356 v konečnom znení z 30. marca 2011 v konaní podľa článku 18 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec 39520 – Cement a výrobky súvisiace s cementom) sa zrušuje.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti Buzzi Unicem SpA vzniknuté tak v prvostupňovom konaní vo veci T-297/11, ako aj v tomto odvolacom konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014.