2.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 156/7


Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 marca 2016 r. – Buzzi Unicem SpA/Komisja Europejska

(Sprawa C-267/14 P) (1)

((Odwołanie - Konkurencja - Rynek „cementu i produktów pokrewnych” - Postępowanie administracyjne - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 18 ust. 1 i 3 - Decyzja w sprawie żądania informacji - Uzasadnienie - Precyzyjność żądania))

(2016/C 156/08)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Buzzi Unicem SpA (przedstawiciele: C. Osti, A. Prastaro i A. Sodano, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Cappelletti i L. Malferrari, pełnomocnicy, M. Merola, avvocato).)

Sentencja

1)

Uchyla się wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2014 r., Buzzi Unicem/Komisja (T-297/11, EU:T:2014:122).

2)

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2011) 2356 wersja ostateczna z dnia 30 marca 2011 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (sprawa 39520 – Cement i produkty pokrewne).

3)

Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Buzzi Unicem SpA zarówno w postępowaniu w pierwszej instancji w sprawie T-297/11, jak i w ramach odwołania.


(1)  Dz.U. C 282 z 25.8.2014.