2.5.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 156/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 10. märtsi 2016. aasta otsus – Buzzi Unicem SpA versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-267/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Konkurents - Tsemendi ja sellega seotud toodete turg - Haldusmenetlus - Määrus (EÜ) nr 1/2003 - Artikli 18 lõiked 1 ja 3 - Teabe nõudmise otsus - Põhjendamine - Nõude täpsus))

(2016/C 156/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Buzzi Unicem SpA (esindajad: avvocato C. Osti, avvocato A. Prastaro ja avvocato A. Sodano)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Cappelletti ja L Malferrari, avvocato M. Merola)

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 14. märtsi 2014. aasta otsus Buzzi Unicem vs. komisjon (T-297/11, EU:T:2014:122).

2.

Tühistada komisjoni 30. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 2356 (lõplik) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/39520 – tsement ja sellega seotud tooted).

3.

Mõista Buzzi Unicem SpA esimese astme menetlusega kohtuasjas T-297/11 ja apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise enda kohtukulud.


(1)  ELT C 282, 25.8.2014.