2.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 156/7


Решение на Съда (трети състав) от 10 март 2016 г. — Buzzi Unicem SpA/Европейска комисия

(Дело C-267/14 P) (1)

((Обжалване - Конкуренция - Пазар на „цимент и свързани продукти“ - Административно производство - Регламент (ЕО) № 1/2003 - Член 18, параграфи 1 и 3 - Решение за изискване на информация - Мотиви - Уточнение на искането))

(2016/C 156/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Buzzi Unicem SpA (представители: C. Osti, A. Prastaro и A. Sodano, avvocati)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: L. Cappelletti и L Malferrari, M. Merola, avvocato)

Диспозитив

1)

Отменя решението на Общия съд на Европейския съюз от 14 март 2014 г., Buzzi Unicem/Комисия (T-297/11, EU:T:2014:122).

2)

Отменя Решение C (2011) 2356 окончателен на Комисията от 30 март 2011 година относно производство по прилагане на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (преписка COMP/39520 — Цимент и свързани продукти).

3)

Осъжда Европейската комисия да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, тези на Buzzi Unicem SpA, направени както в първоинстанционното производство по дело T-297/11, така и в производството по обжалване.


(1)  ОВ C 282, 25.8.2014 г.