14.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 98/63


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 januari 2016 — Goch/Raad

(Zaak F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 156 van 1.6.2013, blz. 55.