14.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 98/63


Определение на Съда на публичната служба от 28 януари 2016 г. — Goch/Съвет

(Дело F-21/13) (1)

(2016/C 098/83)

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 156, 1.6.2013 г., стр. 55.