14.10.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/16


PODVÝBOR II PRE VOĽNÝ POHYB KAPITÁLU A SLUŽIEB – PRACOVNÁ SKUPINA PRE FINANČNÉ SLUŽBY

Prezentácia s poznámkami týkajúca sa regulovaných trhov v súlade s článkom 47 smernice 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID)

2010/C 277/05

V článku 47 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi sa povoľuje, aby každý členský štát udelil štatút „regulovaného trhu“ tým trhom, ktoré sú zriadené na jeho území a sú v súlade s jeho predpismi.

V článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES sa pojem „regulovaný trh“ definuje ako multilaterálny systém prevádzkovaný a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý spája, alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje – v systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami – spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa finančných nástrojov prijatých na obchodovanie podľa jeho pravidiel a/alebo systémov a ktorý je povolený a funguje pravidelne a v súlade s ustanoveniami hlavy III tejto smernice.

V článku 47 smernice 2004/39/ES sa vyžaduje, aby každý členský štát viedol aktualizovaný zoznam regulovaných trhov, ktorým udelil povolenie na činnosť. Tieto informácie sa majú oznamovať ostatným členským štátom a Komisii. V uvedenom článku sa od Komisie vyžaduje, aby v Úradnom vestníku Európskej únie každoročne uverejnila zoznam regulovaných trhov, ktoré sa jej oznámia.

V odseku 6 písm. b) protokolu 1 k Dohode o EHP sa požaduje, aby v prípade, ak sú v súlade so zákonom uverejnené skutočnosti, postupy, správy a pod. V Úradnom vestníku Európskej únie, zodpovedajúce informácie o štátoch EZVO sa uverejnia v samostatnom oddiele tohto vestníka.

Tento zoznam vypracoval Stály výbor štátov EZVO na základe informácií poskytnutých príslušnými štátmi EZVO. Zoznam obsahuje názvy jednotlivých trhov, v prípade ktorých príslušné vnútroštátne orgány uznávajú, že spĺňajú definíciu „regulovaného trhu“ k 31. decembru 2009. Okrem toho sa uvádzajú subjekty zodpovedné za riadenie týchto trhov a príslušné orgány zodpovedné za vydávanie alebo schvaľovanie pravidiel trhu.

Krajina

Názov regulovaného trhu

Prevádzkujúci subjekt

Príslušný orgán pre ustanovenie trhu a dohľad nad trhom

Island

1.

Kauphöll Íslands (Islandská burza cenných papierov) (regulovaný trh)

First North (systém multilaterálneho obchodovania)

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (Orgán finančného dohľadu)

Lichtenštajnsko

neuvádza sa (1)

neuvádza sa (1)

neuvádza sa (1)

Nórsko

1.

Burza cenných papierov v Oslo (kótovaný hlavný trh)

Trh podielových cenných papierov

Trh derivátov (finančný)

Trh dlhopisov

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Orgán finančného dohľadu Nórska)

2.

Oslo Axess

Trh podielových cenných papierov

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (kótovaný hlavný trh)

Trh derivátov (komoditný)

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Trh derivátov (komoditný)

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Trh derivátov (komoditný)

Fish Pool ASA


(1)  V Lichtenštajnsku nie je žiadny trh ani burza cenných papierov.