14.10.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 277/16


ALAKOMITEA II: PÄÄOMIEN JA PALVELUJEN VAPAA LIIKKUVUUS – RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

Yhteenveto rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY 47 artiklan mukaisista säännellyistä markkinoista

2010/C 277/05

Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 47 artiklassa säädetään, että jokainen jäsenvaltio voi antaa ”säänneltyjen markkinoiden” aseman sen alueella toimiville ja sen säännöksiä noudattaville markkinoille.

Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellään ”säännellyt markkinat” markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämäksi ja/tai hallinnoimaksi monenkeskiseksi järjestelmäksi, joka kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressit tai helpottaa niiden yhteen kokoamista siten, että tuloksena on sopimus sellaisista rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi näiden markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien mukaisesti, ja jolla on toimilupa ja joka toimii säännöllisesti ja direktiivin III osaston säännösten mukaisesti.

Direktiivin 2004/39/EY 47 artiklassa säädetään, että jokainen jäsenvaltio laatii ajantasaisen luettelon alueellaan toimivista säännellyistä markkinoista. Nämä tiedot on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Kyseisen artiklan mukaan komissio julkaisee sille toimitetut säänneltyjä markkinoita koskevat ajantasaiset tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kerran vuodessa.

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1 olevan 6 kohdan b alakohdassa määrätään, että jos säädöksen mukaan jotkin seikat, menettelyt, kertomukset tai vastaavat on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vastaavat EFTA-valtioita koskevat tiedot julkaistaan lehden erillisessä ETA-osastossa.

EFTA-valtioiden pysyvä komitea laati oheisen luettelon mainittujen EFTA-valtioiden toimittamien tietojen perusteella. Siitä ilmenee niiden markkinoiden nimet, jotka 31 päivänä joulukuuta 2009 olivat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten säännellyiksi markkinoiksi vahvistamia. Lisäksi siinä mainitaan markkinoiden toiminnasta vastaava yksikkö sekä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on antaa tai hyväksyä markkinoita koskevat säännöt.

Maa

Säänneltyjen markkinoiden nimi

Toiminnanharjoittaja

Markkinoiden nimeämisestä ja valvonnasta vastaava viranomainen

Islanti

1.

Kauphöll Íslands (Islannin arvopaperipörssi) (säännellyt markkinat)

(First North (monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä)

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (Islannin rahoitustarkastusviranomainen)

Liechtenstein

Ei sovelleta (1)

Ei sovelleta (1)

Ei sovelleta (1)

Norja

1.

Oslo Stock Exchange (Oslon arvopaperipörssi) (virallinen lista)

osakemarkkinat

johdannaismarkkinat (rahoitus)

joukkolainamarkkinat

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Norjan rahoitustarkastusviranomainen)

2.

Oslo Axess

osakemarkkinat

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (virallinen lista)

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

Nord Pool ASA

4.

Imarex

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

Imarex ASA

5.

Fish Pool

johdannaismarkkinat (hyödykkeet)

Fish Pool ASA


(1)  Liechtensteinissa ei ole markkinoita eikä arvopaperipörssiä.