14.10.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/16


UNDERUDVALG II OM FRI BEVÆGELIGHED FOR KAPITAL OG TJENESTEYDELSER — ARBEJDSGRUPPE OM FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Oversigt over regulerede markeder i henhold til artikel 47 i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MIFID)

2010/C 277/05

I henhold til artikel 47 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter kan hver medlemsstat give de markeder, som den er hjemland for, og som overholder dens gældende regler, status som »reguleret marked«.

I artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF er et »reguleret marked« defineret som et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som — inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler — sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt bestemmelserne i direktivets afsnit III.

Det fastsættes i artikel 47 i direktiv 2004/39/EF, at alle medlemsstater skal opstille en ajourført liste over de regulerede markeder, som de har godkendt. Disse oplysninger skal meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. I henhold til samme artikel skal Kommissionen offentliggøre en liste over de regulerede markeder, som den hvert år får meddelelse om, i Den Europæiske Unions Tidende.

Det er i punkt 6, litra b), i protokol 1 til EØS-aftalen fastlagt, at i tilfælde hvor sagsomstændigheder, procedurer, rapporter og lignende skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal de tilsvarende oplysninger for EFTA-staternes vedkommende offentliggøres i et særskilt EØS-afsnit deri.

Denne liste er opstillet af EFTA-staternes Stående Udvalg på grundlag af oplysninger fra de pågældende EFTA-stater. Listen viser navnet på de enkelte markeder, som de kompetente nationale myndigheder har godkendt som værende i overensstemmelse med definitionen på et »reguleret marked« pr. 31. december 2009. Herudover anføres den operatør, der er ansvarlig for markedernes drift, og den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at udstede og godkende reglerne for markederne.

Land

Det regulerede markeds navn

Driftsansvarlig

Kompetent myndighed for autorisation og tilsyn på markedet

Island

1.

Kauphöll Íslands (Islands Fondsbørs) (reguleret marked)

(First North (multilateral handelsfacilitet))

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (finanstilsynsmyndighed)

Liechtenstein

 (1)

 (1)

 (1)

Norge

1.

Oslos Fondsbørs (officiel notering)

Aktiemarkedet

Derivatmarkedet (finansielt)

Obligationsmarkedet

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet

2.

Oslo Axess

Aktiemarkedet

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (officiel notering)

Derivatmarkedet (varer)

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Derivatmarkedet (varer)

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Derivatmarkedet (varer)

Fish Pool ASA


(1)  Der findes ikke et marked eller en fondsbørs i Liechtenstein.