14.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 277/16


ПОДКОМИТЕТ II ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И УСЛУГИ — РАБОТНА ГРУПА ПО ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Представяне с бележки на регулираните пазари в съответствие с член 47 от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти

2010/C 277/05

Член 47 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти разрешава на всяка държава-членка да предоставя статута на „регулиран пазар“ на тези пазари, образувани на нейна територия и спазващи нейните регламенти.

Член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО определя „регулиран пазар“ като многостранна система, управлявана и/или администрирана от пазарен оператор, която обединява или улеснява обединяването на многобройни интереси на трети лица за покупката и продажбата на финансови инструменти — в рамките на системата, и в съответствие с нейните недискреционни правила — по начин, който има за резултат договор по отношение на финансовите инструменти, приемани за търговия съгласно нейните правила и/или системи, и който има разрешение и функционира регулярно в съответствие с разпоредбите на дял III от директивата.

Член 47 от Директива 2004/39/ЕО изисква всяка държава-членка да поддържа актуализиран списък на регулираните пазари, на които е издала разрешително. Тази информация трябва да бъде съобщавана на останалите държави-членки и на Комисията. В съответствие със същия член, Комисията е длъжна да публикува всяка година в Официален вестник на Европейския съюз списък на регулираните пазари, за които е била уведомена.

В параграф 6, буква б) от протокол 1 към Споразумението за ЕИП се изисква когато факти, процедури, доклади и друга подобна информация трябва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз по силата на даден законодателен акт, съответната информация, която се отнася до страните от ЕАСТ, да се публикува в отделна част от него.

Настоящият списък бе съставен от Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ въз основа на информация, предоставена от засегнатите страни от ЕАСТ. Списъкът посочва наименованията на отделните пазари, които са признати от националните компетентни органи като съответстващи на дефиницията за „регулиран пазар“ към 31 декември 2009 г. Освен това той посочва субекта, който отговаря за управлението на тези пазари и органа, компетентен за създаването или одобрението на техните правила.

Държава

Наименование на регулирания пазар

Управляващ субект

Компетентен орган за признаване и надзор на пазара

Исландия

1.

Kauphöll Íslands (Исландска фондова борса) (регулиран пазар)

(First North (многостранна търговска система)

Nasdaq OMX

Fjármálaeftirlitið (Финансов надзорен орган)

Лихтенщайн

N.A. (1)

N.A. (1)

N.A. (1)

Норвегия

1.

Oslo Stock Exchange (официална регистрация)

Фондов пазар

Пазар на деривати (финансови)

Пазар на облигации

Oslo Børs ASA

Finanstilsynet (Финансов надзорен орган на Норвегия)

2.

Oslo Axess

Фондов пазар

Oslo Børs ASA

3.

Nord Pool (официална регистрация)

Пазар на деривати (стокови)

Nord Pool ASA

4.

Imarex

Пазар на деривати (стокови)

Imarex ASA

5.

Fish Pool

Пазар на деривати (стокови)

Fish Pool ASA


(1)  В Лихтенщайн няма стокова и фондова борса.