20.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 327/27


Förstainstansrättens beslut av den 4 september 2008 – Van Neyghem mot kommissionen

(Mål T-105/08 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Avslag på talan i första instans - Rekrytering - Allmänt uttagningsprov - Nekad tillträdelse till det muntliga delprovet - Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

(2008/C 327/51)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och B. Eggers)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol meddelade den 13 december 2007 i mål F-73/06, Van Neyghem mot kommissionen (REG 2007, s. I-A-1-0000 och s. II-A-1-0000), med yrkande att domen ska upphävas.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Kris Van Neyghem ska bära sin rättegångskostnad och ersätta den rättegångskostnad som kommissionen haft.


(1)  EUT C 107 av den 26.4.2008.