20.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 327/27


Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 24 września 2008 r. — Van Neyghem przeciwko Komisji

(Sprawa T-105/08 P) (1)

(Odwołanie - Służba publiczna - Oddalenie skargi w pierwszej instancji - Zatrudnienie - Konkurs otwarty - Niedopuszczenie do egzaminu ustnego - Odwołanie oczywiście bezzasadne)

(2008/C 327/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie F-73/06 Van Neyghem przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze), mające na celu uchylenie tego wyroku.

Sentencja

1)

Skarga zostaje odrzucona.

2)

Kris Van Neyghem pokryje swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję w ramach postępowania odwoławczego.


(1)  Dz.U C 107 z 26.4.2008.