20.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 327/27


Pirmās instances tiesas 2008. gada 24. septembra rīkojums — Van Neyghem/Komisija

(Lieta T-105/08 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Prasības noraidīšana pirmajā instancē - Pieņemšana darbā - Atklāts konkurss - Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma - Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

(2008/C 327/51)

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Kris Van Neyghem, Vissenaken (Beļģija) (pārstāvji — S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Pretējā puse procesā: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — G. Berscheid un B. Eggers)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 13. decembra spriedumu lietā F-73/06 Van Neyghem/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), kurā lūgts atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Kris Van Neyghem sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus šajā tiesu instancē.


(1)  OV C 107, 26.4.2008.