20.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 327/27


Esimese Astme Kohtu 24. septembri 2008. aasta määrus — Van Neyghem versus komisjon

(Kohtuasi T-105/08 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Hagi rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes - Töölevõtmine - Avatud konkurss - Suulisele eksamile mittelubamine - Ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

(2008/C 327/51)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Teine menetluspool: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja B. Eggers)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2007. aasta otsuse peale kohtuasjas F-73/06: Van Neyghem vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata) selle kohtuotsuse tühistamiseks.

Resolutiivosa

1)

Jätta apellatsioonkaebus läbi vaatamata.

2)

Jätta Kris Van Neyghemi kohtukulud tema enda kanda ning mõista talt välja komisjoni kohtukulud esimeses kohtuastmes.


(1)  ELT C 107, 26.4.2008.