20.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 327/27


Определение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — Van Neyghem/Комисия

(Дело T-105/08 P) (1)

(Обжалване - Публична служба - Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство - Наемане на работа - Общ конкурс - Недопускане до устен изпит - Явно неоснователна жалба)

(2008/C 327/51)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и B. Eggers)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 13 декември 2007 г. по дело Van Neyghem/Комисия (F-73/06, все още непубликувано в Сборника), с която се иска отмяна на това съдебно решение.

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Г-н Kris Van Neyghem понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Комисията по настоящото производство.


(1)  ОВ C 107, 26.4.2008 г.