2.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/44


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2019/1299

af 31. juli 2019

om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 af 31. juli 2015 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af afgørelse 2011/137/FUSP (1), særlig artikel 12, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2015 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2015/1333.

(2)

I overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2015/1333 har Rådet taget listerne over udpegede personer og enheder i bilag II og IV til nævnte afgørelse op til revision.

(3)

Oplysningerne vedrørende en person bør udgå af bilag II til afgørelse (FUSP) 2015/1333, og oplysningerne vedrørende to personer bør udgå af bilag IV til nævnte afgørelse.

(4)

Afgørelse (FUSP) 2015/1333 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II og IV til afgørelse (FUSP) 2015/1333 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT L 206 af 1.8.2015, s. 34.


BILAG

I afgørelse (FUSP) 2015/1333 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II (Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2), del A (Personer), udgår punkt 1 (vedrørende ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed).

2)

I bilag IV (Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2), del A (Personer), udgår punkt 1 (vedrørende ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) og punkt 14 (vedrørende AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed).