Parter
Domskäl
Domslut

Parter

I mål C‑313/10,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Landesarbeitsgericht Köln (Tyskland) genom beslut av den 13 april 2010, som inkom till domstolen den 29 juni 2010, i målet

Land Nordrhein-Westfalen

mot

Sylvia Jansen,

meddelar

ORDFÖRANDEN PÅ DOMSTOLENS ANDRA AVDELNING,

efter att ha hört generaladvokaten N. Jääskinen,

följande

Beslut

Domskäl

1. Genom skrivelse av den 6 oktober 2011, som inkom till domstolens kansli den 13 oktober 2011 meddelade Landesarbeitsgericht Köln domstolen att talan i det nationella målet har förlorat sitt föremål och att den nationella domstolen följaktligen återkallar sin begäran om förhandsavgörande.

2. Under dessa omständigheter ska förevarande mål avskrivas från domstolens register.

3. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Domslut

Mot denna bakgrund beslutar ordföranden på domstolens andra avdelning följande:

Mål C‑313/10 avskrivs från domstolens register.

Luxemburg den 25 oktober 2011