Účastníci konania
Odôvodnenie
Výrok

Účastníci konania

Vo veci C‑313/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landesarbeitsgericht Köln (Nemecko) z 13. apríla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 29. júna 2010, ktorý súvisí s konaním:

Land Nordrhein‑Westfalen

proti

Sylvii Jansenovej,

PREDSEDA DRUHEJ KOMORY SÚDNEHO DVORA,

po vypočutí generálneho advokáta N. Jääskinena,

vydal toto

Uznesenie

Odôvodnenie

1. Landesarbeitsgericht Köln informoval Súdny dvor listom zo 6. októbra 2011 doručeným do kancelárie Súdneho dvora 13. októbra 2011, že konanie vo veci samej sa stalo bezpredmetným a že v dôsledku toho berie späť svoj návrh na začatie prejudiciálneho konania.

2. Za týchto okolností treba nariadiť výmaz prejednávanej veci z registra Súdneho dvora.

3. Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Výrok

Z týchto dôvodov predseda druhej komory Súdneho dvora nariadil:

Vec C‑313/10 sa vymazáva z registra Súdneho dvora.

V Luxemburgu 25. októbra 2011