Strony
Motywy wyroku
Sentencja

Strony

W sprawie C‑313/10

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Landesarbeitsgericht Köln (Niemcy) postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 czerwca 2010 r., w postępowaniu:

Land Nordrhein‑Westfalen

przeciwko

Sylvii Jansen,

PREZES DRUGIEJ IZBY TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego N. Jääskinena,

wydaje następujące

Postanowienie

Motywy wyroku

1. Pismem z dnia 6 października 2011 r., które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 13 października 2011 r., Landesarbeitsgericht Köln poinformował Trybunał, że spór przed sądem krajowym stał się bezprzedmiotowy oraz że w konsekwencji cofa on wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2. W tych okolicznościach należy zarządzić wykreślenie niniejszej sprawy z rejestru Trybunału.

3. Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Sentencja

Z powyższych względów prezes drugiej izby Trybunału postanawia, co następuje:

Sprawa C‑313/10 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu, w dniu 25 października 2011 r.