Puses
Sprieduma pamatojums
Rezolutīvā daļa

Puses

Lieta C‑313/10

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Landesarbeitsgericht Köln (Vācija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2010. gada 13. aprīlī un kas Tiesā reģistrēts 2010. gada 29. jūnijā, tiesvedībā

Land Nordrhein‑Westfalen

pret

Sylvia Jansen .

TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

uzklausījis ģenerāladvokātu N. Jēskinenu [ N. Jääskinen ],

izdod šo rīkojumu.

Rīkojums

Sprieduma pamatojums

1. Ar 2011. gada 6. oktobra vēstuli, kas Tiesas kancelejā reģistrēta 2011. gada 13. oktobrī, Landesarbeitsgericht Köln [Federālās zemes Darba strīdu tiesa, Ķelne] informēja Tiesu, ka tiesvedības priekšmets pamatlietā ir zudis un tātad tā atceļ savu lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

2. Šādos apstākļos ir jāizdod rīkojums par šīs lietas izslēgšanu no Tiesas reģistra.

3. Attiecībā uz pamatlietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata valsts tiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav pamatlietas dalībnieku izdevumi, nav atlīdzināmi.

Rezolutīvā daļa

Ar šādu pamatojumu Tiesas otrās palātas priekšsēdētājs izdod rīkojumu:

izslēgt lietu C‑313/10 no Tiesas reģistra.

Luksemburgā, 2011. gada 25. oktobrī.