Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätöksen päätösosa

Asianosaiset

Asiassa C-313/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Landesarbeitsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 13.4.2010 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 29.6.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Land Nordrhein-Westfalen

vastaan

Sylvia Jansen ,

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TOISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJA,

kuultuaan julkisasiamies N. Jääskistä,

on antanut seuraavan

määräyksen

Tuomion perustelut

1. Landesarbeitsgericht Köln ilmoitti unionin tuomioistuimelle 6.10.2011 päivätyllä kirjeellä, joka saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 13.10.2011, että pääasia on jäänyt vaille kohdetta ja että se näin ollen peruuttaa ennakkoratkaisupyyntönsä.

2. Näin ollen käsiteltävänä oleva asia on määrättävä poistettavaksi unionin tuomioistuimen rekisteristä.

3. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Päätöksen päätösosa

Näillä perusteilla unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtaja on määrännyt seuraavaa:

Asia C-313/10 poistetaan unionin tuomioistuimen rekisteristä.

Annettiin Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2011.