Parter
Dommens præmisser
Afgørelse

Parter

I sag C-313/10,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Landesarbeitsgericht Köln (Tyskland) ved afgørelse af 13. april 2010, indgået til Domstolen den 29. juni 2010, i sagen:

Land Nordrhein-Westfalen

mod

Sylvia Jansen,

har

FORMANDEN FOR DOMSTOLENS ANDEN AFDELING

efter at have hørt generaladvokat M.N. Jääskinen,

afsagt følgende

Kendelse

Dommens præmisser

1. Ved skrivelse af 6. oktober 2011, indgået til Domstolens Justitskontor den 13. oktober 2011, har Landesarbeitsgericht Köln meddelt Domstolen, at hovedsagen var blevet uden genstand, og at den derfor trak sin anmodning om en præjudiciel afgørelse tilbage.

2. Under disse omstændigheder bør det bestemmes, at denne sag slettes af Domstolens register.

3. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, der er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

Afgørelse

På grundlag af disse præmisser bestemmer formanden for Domstolens Anden Afdeling:

Sag C-313/10 slettes af Domstolens register.

Således bestemt i Luxembourg den 25. oktober 2011