Страни по делото
Основания за решението
Диспозитив

Страни по делото

По дело C-313/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Landesarbeitsgericht Köln (Германия) с акт от 13 април 2010 г., постъпил в Съда на 29 юни 2010 г., в рамките на производство по дело

Land Nordrhein-Westfalen

срещу

Sylvia Jansen,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА,

след изслушване на генералния адвокат г‑н N. Jääskinen,

постанови настоящото

Определение

Основания за решението

1. С писмо от 6 октомври 2011 г., постъпило в секретариата на Съда на 13 октомври 2011 г., Landesarbeitsgericht Köln уведомява Съда, че предметът на спора в главното производство е отпаднал и че поради това оттегля преюдициалното си запитване.

2. При тези условия следва да се разпореди заличаването на настоящото дело от регистъра на Съда.

3. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националната юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

Диспозитив

По изложените съображения председателят на втори състав на Съда определи:

Заличава дело C‑313/10 от регистъра на Съда.

Постановено в Люксембург на 25 октомври 2011 година.