23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/49


Жалба, подадена на 23 август 2010 г. — Hartmann/СХВП — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Дело T-342/10)

()

2010/C 288/92

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Германия) (представител: N. Aicher, lawyer)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Mölnlycke Health Care AB (Гьотеборг, Швеция)

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) от 20 май 2010 г. по преписка R 1222/2009-2, и;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Заявител на марката на Общността: другата страна в производството пред апелативния състав

Марка на Общността, предмет на спора: словната марка „MESILETTE“ за стоки от клас 5 — Заявка за регистрация на марка на Общността № 6494025

Притежател на марката или знака, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбоподателят

Марка или знак, на която/който е направено позоваване в подкрепа на възражението: германска регистрация № 1033551 на словната марка „MEDINETTE“ за стоки от клас 25; международна регистрация № 486204 на словната марка „MEDINETTE“ за стоки от клас 25

Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.

Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.

Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета, тъй като апелативният състав е преценил неправилно вероятността от объркване и по-специално сходството между знаците.