25.8.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 199/32


Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júla 2007 – Flex Equipos de Descanso/ÚHVT – Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Vec T-192/04) (1)

(„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LURA-FLEX - Skoršie národné ochranné známky obsahujúce slovný prvok ‚flex‘ - Oneskorené predloženie námietkovému oddeleniu prekladov dokladov na podporu dobrého mena skorších ochranných známok - Povinnosť odvolacieho senátu posúdiť potrebu vzatia do úvahy preložených dokumentov“)

(2007/C 199/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne R. Ocquet, neskôr I. Valdelomar Serrano, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: S. Laitinen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Spojené štáty) (v zastúpení: G. Cronin a S. Castley, solicitors a G. Hollingworth, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2004 (vec R 333/2003-1), týkajúca sa námietkového konania medzi Flex Equipos de Descanso, S.A. a Leggett & Platt, Inc

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. marca 2004 (vec R 333/2003-1) sa zrušuje.

2.

ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcu.

3.

Vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 217, 28.8.2004.