25.8.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 199/32


Esimese Astme Kohtu 11. juuli 2007 otsus — Flex Equipos de Descanso versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi T-192/04) (1)

(Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi LURA taotlus-FLEX - Sõnalist osa „flex’ sisaldavad varasemad siseriiklikud kujutismärgid - Vastulausete osakonnale varasemate kaubamärkide maine toetuseks esitatud tõendite tõlgete hilinenult esitamine - Apellatsioonikoja kohustus hinnata tõlgitud dokumentide arvessevõtmise vajadust)

(2007/C 199/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Flex Equipos de Descanso (Madrid, Hispaania) (esindajad: advokaat R. Ocquet, hiljem advokaat I. Valdelomar Serrano)

Kostjad: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: S. Laitinen ja G. Schneider)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Ühendriigid) (esindajad: solicitor G. Cronin ja solicitor S. Castley ning barrister G. Hollingworth)

Kohtuasja ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 18. märtsi 2004. aasta otsuse (asi R 333/2003-1) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses Flex Equipos de Descanso, SA. ja Leggett & Platt, Inc. vahel.

Otsuse resolutiivosa

1.

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 18. märtsi 2004. aasta otsus (asi R 333/2003-1).

2.

Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista hageja kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

3.

Jätta menetlusse astuja kulud tema enda kanda.


(1)  ELT C 217, 28.8.2004.