25.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 199/32


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 11. juli 2007 — Flex Equipos de Descanso mod KHIM — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Sag T-192/04) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket LURA-FLEX - ældre nationale figurmærker, der indeholder ordbestanddelen »flex« - oversættelser af dokumenter fremlagt til støtte for de ældre varemærkers renommé indgivet til Indsigelsesafdelingen efter fristudløb - appelkammerets pligt til at vurdere nødvendigheden af, at de oversatte dokumenter tages i betragtning)

(2007/C 199/59)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Flex Equipos de Descanso SA (Madrid, Spanien) (først ved avocat R. Ocquet, derefter ved avocat Valdelomar Serrano)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved S. Laitinen og G. Schneider, som befuldmægtigede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: Leggett & Platt, Inc., Carthage, Missouri (De Forenede Stater) (ved solicitors G. Cronin og S. Castley og barrister G. Hollingworth)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. marts 2004 (sag R 333/2003-1) af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i en indsigelsessag mellem Flex Equipos de Descanso, SA, og Leggett & Platt, Inc.

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 18. marts 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 333/2003-1) annulleres.

2)

Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

3)

Intervenienten bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 217 af 28.8.2004.