25.8.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 199/32


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007 – Flex Equipos de Descanso v. OHIM – Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Věc T-192/04) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství LURA-FLEX - Starší národní obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚flex‘ - Opožděné předložení překladů písemností námitkovému oddělení, předložených na podporu dobrého jména starších ochranných známek - Povinnost odvolacího senátu posoudit nezbytnost přihlédnutí k přeloženým dokumentům“)

(2007/C 199/59)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Flex Equipos de Descanso, SA (Madrid, Španělsko) (zástupci: původně R. Ocquet, poté I. Valdelomar Serrano, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: S. Laitinen a G. Schneider, zmocněnci)

Druhá účastnice řízení před odvolacím senátem, vedlejší účastnice před Soudem: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Missouri, Spojené státy) (zástupci: G. Cronin a S. Castley, solicitors a G. Hollingworth, barrister)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 18. března 2004 (věc R 333/2003-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Flex Equipos de Descanso, SA a Leggett & Platt, Inc.

Výrok

1)

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. března 2004 (věc R 333/2003-1) se zrušuje.

2)

OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní.

3)

Vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 217, 28.8.2004.