25.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 199/32


Решение на Първоинстанционния съд от 11 юли 2007 г. — Flex Equipos de Descanso/СХВП — Leggett & Platt (LURA-FLEX)

(Дело T-192/04) (1)

(„Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността LURA-FLEX - По-ранни национални фигуративни марки, съдържащи словесния елемент „flex“ - Закъсняло представяне пред отдела по споровете на преводи на документи в подкрепа на добрата репутация на по-ранни марки - Задължение на апелативния състав да прецени необходимостта от вземане предвид на преведените документи“)

(2007/C 199/59)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Flex Equipos de Descanso, SA (Мадрид, Испания) (представители: първоначално R. Ocquet, впоследствие I. Valdelomar Serrano, avocats)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (представители: S. Laitinen и G. Schneider)

Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд: Leggett & Platt, Inc. (Carthage, Мисури, Съединени щати) (представители: G. Cronin и S. Castley, solicitors, и G. Hollingworth, barrister)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 18 март 2004 г. (дело R 333/2003-1) относно процедура по възражение, в която участват Flex Equipos de Descanso, SA и Leggett & Platt, Inc.

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 18 март 2004 г. (по дело R 333/2003-1).

2)

СХВП следва да понесе направените от нея разноски, както и разноските на жалбоподателя.

3)

Встъпилата страна следва да понесе направените от нея разноски.


(1)  ОВ C 217, 28.8.2004 г.