22.6.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/54


DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG

NR 269/2015

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1058]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2014/39/UE z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2012/9/UE w odniesieniu do terminu jej transpozycji i terminu zakończenia okresu przejściowego (1).

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W rozdziale XXV w załączniku II do Porozumienia EOG, w pkt 3 tiret pierwsze (dyrektywa Komisji 2012/9/UE) (dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

„, zmienione:

32014 L 0039: dyrektywą Komisji 2014/39/UE z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U. L 73 z 13.3.2014, s. 3).”.

Artykuł 2

Teksty dyrektywy 2014/39/EU w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*1).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Oda SLETNES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 73 z 13.3.2014, s. 3.

(*1)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.