25.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 554/2010

av den 24 juni 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 om fortsatt frysning av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2000/599/Gusp av den 9 oktober 2000 om stöd till en demokratisk jugoslavisk förbundsrepublik och omedelbart hävande av vissa restriktiva åtgärder (1) och av rådets gemensamma ståndpunkt 2000/696/Gusp av den 10 november 2000 om bibehållandet av särskilda restriktiva åtgärder mot Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (2),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysning av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (3) bekräftas vissa restriktiva åtgärder i enlighet med de gemensamma ståndpunkterna 2000/599/Gusp och 2000/696/Gusp.

(2)

Förordning (EG) nr 2488/2000 bör anpassas till den senaste utvecklingen på området sanktionsrutiner, dels när det gäller fastställande av behöriga myndigheter, dels när det gäller artikeln om unionens behörighet.

(3)

Förordning (EG) nr 2488/2000 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2488/2000 ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning kringgås eller har kringgåtts ska anmälas till de behöriga myndigheterna enligt informationen på de webbplatser som förtecknas i bilaga II och/eller till kommissionen.”

2)

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 1, till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och även direkt eller genom den behöriga myndighet som anges på webbplatserna i bilaga II lämna dessa uppgifter till kommissionen, och

b)

samarbeta med denna behöriga myndighet vid eventuella kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla kompletterande uppgifter som kommissionen mottar direkt ska göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Uppgifter som lämnas eller tas emot enligt denna artikel ska endast användas i det syfte för vilket de lämnades eller togs emot.”

3)

I artikel 4 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska ha befogenhet att

a)

ändra bilaga I, varvid beslut som genomför gemensam ståndpunkt 2000/696/Gusp ska beaktas,

b)

i exceptionella fall bevilja undantag från artikel 1 av uteslutande humanitära skäl,

c)

ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

3.   Alla ansökningar av en person om sådant undantag som avses i punkt 2 b eller om ändring av bilaga I ska göras via de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska i största möjliga utsträckning kontrollera de uppgifter som lämnas av de personer som ansöker om undantag.”

4)

Följande artikel ska införas:

”Artikel 8a

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2, 3 och 4 och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje adressändring för de webbplatser som anges i bilaga II innan ändringen träder i kraft.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 15 juli 2010 underrätta kommissionen om sina behöriga myndigheter, och även lämna kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, samt utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar.”

5)

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje luftfartyg och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.”

6)

Bilaga II ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 2010.

På rådets vägnar

J. BLANCO LÓPEZ

Ordförande


(1)  EGT L 261, 14.10.2000, s. 1.

(2)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 1.

(3)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 19.


BILAGA

”BILAGA II

Webbplatser med uppgift om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2, 3 och 4 samt adress för meddelanden och ansökningar till Europeiska kommissionen

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

 

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GREKLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adress för meddelanden och ansökningar till Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

GD Yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och politisk samordning inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)

Enhet A2. Krishantering och fredsbyggande åtgärder

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-postadress: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn + 32 2 295 55 85

Fax + 32 2 299 08 73”