25.6.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 554/2010

(2010. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2488/2000, ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju Nr. 2000/599/KĀDP (2000. gada 9. oktobris) par demokrātiskas DFR atbalstu un tūlītēju konkrētu ierobežojošu pasākumu atcelšanu (1), kā arī Padomes Kopējo nostāju Nr. 2000/696/KĀDP (2000. gada 10. novembris) par īpašu ierobežojošu pasākumu saglabāšanu, kas vērsti pret Miloševiča kungu un ar viņu saistītām personām (2),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2488/2000 (2000. gada 10. novembris), ar ko paredz saglabāt līdzekļu iesaldēšanu attiecībā uz Miloševiča kungu un personām, kuras saistītas ar viņu (3), ir apstiprināti konkrēti ierobežojoši pasākumi saskaņā ar Kopējo nostāju Nr. 2000/599/KĀDP un Kopējo nostāju Nr. 2000/696/KĀDP.

(2)

Ir lietderīgi pielāgot Regulu (EK) Nr. 2488/2000 atbilstīgi jaunākajai praksei sankciju jomā attiecībā uz kompetento iestāžu noteikšanu, no vienas puses, un attiecībā uz pantu par Savienības jurisdikciju, no otras puses.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 2488/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2488/2000 groza šādi.

1.

Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Visu informāciju par to, ka notiek vai ir notikusi izvairīšanās no šīs regulas noteikumu piemērošanas, dara zināmu kompetentajām iestādēm, kas uzskaitītas II pielikumā norādītajās tīmekļa vietnēs un/vai Komisijai.”.

2.

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, uzņēmumi un iestādes:

a)

visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, ko iesaldē saskaņā ar 1. pantu, nekavējoties sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā norādīts II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, dalībvalstīs, kurās tās pastāvīgi dzīvo vai atrodas, un sniedz šādu informāciju Komisijai - tieši vai, izmantojot to kompetento iestāžu starpniecību, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs; un

b)

veicot šīs informācijas pārbaudi, sadarbojas ar kompetento iestādi.

2.   Jebkādas papildu ziņas, ko Komisija saņem tieši, nododamas attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

3.   Visu informāciju, kas sniegta vai saņemta saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi tādā nolūkā, kādā tā sniegta vai saņemta.”.

3.

Regulas 4. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, ņemot vērā lēmumus, ar ko īsteno Kopējo nostāju Nr. 2000/696/KĀDP;

b)

izņēmuma gadījumos humanitāru apsvērumu dēļ noteikt atkāpes no 1. panta;

c)

pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, grozīt II pielikumu.

3.   Visus personu lūgumus par 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem vai par I pielikuma grozījumiem iesniedz ar to kompetento iestāžu starpniecību, kuras norādītās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs.

Dalībvalsts kompetentās iestādes, ciktāl tas iespējams, pārbauda informāciju, ko sniegusi persona, kas iesniegusi lūgumu.”.

4.

Iekļauj šādu pantu:

“8.a pants

1.   Dalībvalstis izraugās 2., 3. un 4. pantā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis ziņo Komisijai par visām izmaiņām to tīmekļa vietņu adresēs, kas uzskaitītas II pielikumā, pirms šādas izmaiņas stājas spēkā.

2.   Dalībvalstis līdz 2010. gada 15. jūlijam paziņo Komisijai savas kompetentās iestādes, norādot šo kompetento iestāžu kontaktinformāciju, un nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru turpmāku grozījumu.”.

5.

Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“10. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām, kuras ir reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām attiecībā uz jebkāda veida uzņēmējdarbību, ko pilnībā vai daļēji veic Savienībā.”.

6.

Regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2010. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  OV L 261, 14.10.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 287, 14.11.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 287, 14.11.2000., 19. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par 2., 3. un 4. pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adreses paziņojumu un lūgumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adrese paziņojumu un lūgumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32 2) 295 55 85

Fakss: (32 2) 299 08 73”