25.6.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 159/1


A TANÁCS 554/2010/EU RENDELETE

(2010. június 24.)

a Milosevic úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló 2488/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a demokratikus Jugoszláv Szövetségi Köztársaság támogatásáról és bizonyos korlátozó intézkedések azonnali megszüntetéséről szóló, 2000. október 9-i 2000/599/KKBP tanácsi közös álláspontra (1), valamint a Milosevic úr és a környezetébe tartozó személyek ellen irányuló egyedi korlátozó intézkedések fenntartásáról szóló, 2000. november 10-i 2000/696/KKBP tanácsi közös álláspontra (2),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak a közös javaslatára,

mivel:

(1)

A Milosevic úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról szóló, 2000. november 10-i 2488/2000/EK tanácsi rendelet (3) a 2000/599/KKBP és 2000/696/KKBP közös állásponttal összhangban megerősített bizonyos korlátozó intézkedéseket.

(2)

Helyénvaló, hogy a 2488/2000/EK rendeletet összehangolják a szankcionálási gyakorlat azon újabb változásaival, amelyek egyrészt az illetékes hatóságok meghatározására, másrészt az Unió joghatóságát érintő cikkre vonatkoznak.

(3)

A 2488/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2488/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságokat és/vagy a Bizottságot értesíteni kell minden olyan információról, amely szerint e rendelet rendelkezéseit kijátsszák vagy kijátszották.”;

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

(1)   A tájékoztatásra, a titoktartási szabályokra és a szakmai titoktartásra vonatkozó, alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és a jogi személyek, valamint a szervezetek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, például az 1. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, amely elősegíti e rendelet betartását, és ezt az információt közvetlenül vagy a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b)

együttműködni az adott illetékes hatósággal ennek az információnak az ellenőrzése során.

(2)   A Bizottság a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére bocsát.

(3)   Az e cikkel összhangban átadott és átvett információkat kizárólag azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre azokat átadták vagy átvették.”;

3.

A 4. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottság az alábbiakra kap felhatalmazást:

a)

a 2000/696/KKBP közös álláspont végrehajtásáról szóló határozatok figyelembevételével módosítsa az I. mellékletet;

b)

szigorúan humanitárius célból kivételesen mentességet adjon az 1. cikk alól;

c)

a tagállamok által adott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

(3)   Valamely személy a (2) bekezdés b) pontjában említett mentesség megadására vagy az I. melléklet módosítására irányuló kérelmét a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságok útján terjeszti elő.

A tagállam illetékes hatóságai a lehető legteljesebb mértékben ellenőrzik a kérelmező személy által megadott információt.”;

4.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik a 2., 3. és 4. cikkben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik megnevezésüket a II. mellékletben felsorolt weboldalakon. A tagállamok a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról e változások megvalósulását megelőzően értesítik.

(2)   A tagállamok 2010. július 15-ig értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, illetve bármilyen későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot.”;

5.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

E rendelet alkalmazandó:

a)

az Unió területén, beleértve annak légterét is;

b)

bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely olyan jogi személyre vagy szervezetre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e)

bármely olyan jogi személyre vagy szervezetre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben az Unión belül folytatja.”;

6.

A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2010. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  HL L 261., 2000.10.14., 1. o.

(2)  HL L 287., 2000.11.14., 1. o.

(3)  HL L 287., 2000.11.14., 19. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 2., 3. és 4. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó weboldalak és az Európai Bizottság címe az értesítések és kérelmek tekintetében

 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International Sanctions/

 

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGÁLIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Az Európai Bizottság címe az értesítések és kérelmek tekintetében:

European Commission (Európai Bizottság)

DG External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság)

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (A. Igazgatóság – Válságplatform és KKBP politikai koordináció)

Unit A2. (A2. csoport) Crisis Response and PEACE Building (Válsághelyzetek kezelése és békeépítés)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel) (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73”