10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

278


32010R0554


L 159/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.06.2010.


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 554/2010

od 24. lipnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2488/2000 o nastavku zamrzavanja sredstava u odnosu na g. Miloševića i s njim povezane osobe

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215. stavak 2.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2000/599/ZVSP od 9. listopada 2000. o podršci demokratskoj SRJ i neodgodivom ukidanju određenih mjera ograničavanja (1) i Zajedničko stajalište Vijeća 2000/696/ZVSP od 10. studenoga 2000. o zadržavanju posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv g. Miloševića i osoba povezanih s njim (2),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2488/2000 od 10. studenoga 2000. o nastavku zamrzavanja financijskih sredstava u odnosu na g. Miloševića i s njim povezane osobe (3) potvrđene su određene mjere ograničavanja u skladu sa Zajedničkim stajalištima 2000/599/ZVSP i 2000/696/ZVSP.

(2)

Primjereno je da se Uredba (EZ) br. 2488/2000 uskladi s nedavnim razvojima u praksi sankcioniranja, s jedne strane u pogledu utvrđivanja nadležnih tijela i, s druge strane, u pogledu članka o nadležnosti Unije.

(3)

Uredbu (EZ) br. 2488/2000 bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2488/2000 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sve informacije o kršenju odredaba ove Uredbe ili o prošlom kršenju prijavljuju se nadležnim tijelima koja su naznačena na web stranicama navedenima u Prilogu II. i/ili Komisiji.”;

2.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

1.   Ne dovodeći u pitanje pravila koja se primjenjuju na obavješćivanje, povjerljivost i čuvanje poslovne tajne, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

neodgodivo dostavljaju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su podaci o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 1. nadležnim tijelima država članica koja su naznačena na web stranicama navedenima u Prilogu II. za državu u kojoj se nalaze ili borave i šalju takve informacije Komisiji, izravno ili putem nadležnog tijela koje je naznačeno na web stranicama navedenima u Prilogu II.; i

(b)

surađuju s navedenim nadležnim tijelom prilikom bilo koje provjere ovih informacija.

2.   Sve dodatne informacije koje Komisija izravno zaprimi stavlja na raspolaganje dotičnoj državi članici.

3.   Sve informacije dostavljene ili zaprimljene u skladu s ovim člankom, koriste se isključivo u svrhe radi kojih su dostavljene ili zaprimljene.”;

3.

Članak 4. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Komisija je ovlaštena:

(a)

izmijeniti Prilog I., uz uvažavanje odluka o provedbi Zajedničkog stajališta 2000/696/ZVSP;

(b)

iznimno, odobriti iznimke od članka 1. za isključivo humanitarne namjene;

(c)

izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

3.   Svaki zahtjev osobe za iznimku iz stavka 2. točke (b) ili za izmjenu Priloga I. podnosi se preko nadležnih tijela naznačenih na web stranicama navedenima u Prilogu II.

Nadležna tijela države provjeravaju, u najvećoj mogućoj mjeri, informacije dane od podnositelja zahtjeva.”;

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.a

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz članaka 2., 3. i 4., a određuju ih na web stranicama navedenim u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa svojih web stranica navedenih u Prilogu II., prije nego što takve promjene stupe na snagu.

2.   Države članice obavješćuju Komisiji o svojim nadležnim tijelima, uključujući i pojedinosti za kontakt do 15. srpnja 2010. i bez odgode obavješćuju Komisiju o svim naknadnim izmjenama.”;

5.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući i njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima ili plovilima koji su u nadležnosti države članice;

(c)

na sve osobe unutar ili izvan područja Unije koje su državljani države članice;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela koja su osnovana ili konstituirana na temelju prava države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u pogledu bilo kojeg poslovanja izvršenog u cijelosti ili djelomično unutar Unije.”;

6.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. lipnja 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  SL L 261, 14.10.2000., str. 1.

(2)  SL L 287, 14.11.2000., str. 1.

(3)  SL L 287, 14.11.2000., str. 19.


PRILOG

„PRILOG II.

Web stranice s informacijama o nadležnim tijelima iz članaka 2., 3. i 4. i adresom za obavijesti i zahtjeve prema Europskoj komisiji

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BUGARSKA

http://www.mfa.government.bg

 

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

GRČKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global Issues/International + Sanctions/

 

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVAČKA

http://www.foreign.gov.sk

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

ŠPANJOLSKA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

 

UJEDINJENA KRALJEVINA

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa za obavijesti i zahtjeve prema Europskoj komisiji:

Europska komisija

DG External Relations

Directorate A: Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2: Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgija)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Faks (32 2) 299 08 73”