25.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 159/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 554/2010,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 2010,

Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2488/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon demokraattisen Jugoslavian liittotasavallan tukemisesta ja tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden välittömästä poistamisesta 9 päivänä lokakuuta 2000 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2000/599/YUTP (1) ja Slobodan Milosevicia ja häntä lähellä olevia henkilöitä koskevien rajoittavien erityistoimenpiteiden pitämisestä voimassa 10 päivänä marraskuuta 2000 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2000/696/YUTP (2),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä 10 päivänä marraskuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2488/2000 (3) vahvistettiin eräät rajoittavat toimenpiteet yhteisten kantojen 2000/599/YUTP ja 2000/696/YUTP mukaisesti.

(2)

Asetusta (EY) N:o 2488/2000 olisi mukautettava pakotekäytänteiden viimeaikaisen kehitykseen, joka liittyy niin toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamiseen kuin unionin toimivaltaa koskevaan artiklaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2488/2000 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2488/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille toimivaltaisille viranomaisille ja/tai komissiolle.”

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Rajoittamatta sovellettavien ilmoittamista, luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja muiden elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat helpottaa tämän asetuksen noudattamista, kuten tiedot 1 artiklan nojalla jäädytetyistä tileistä ja määristä, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetuille asuin- tai sijaintimaatansa vastaaville jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sekä toimitettava nämä tiedot joko suoraan tai liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetun toimivaltaisen viranomaisen kautta komissiolle; ja

b)

oltava yhteistyössä tämän toimivaltaisen viranomaisen kanssa näiden tietojen tarkistamisessa.

2.   Kaikki komission suoraan saamat lisätiedot asetetaan asianomaisen jäsenvaltion saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja ja saatuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu tai saatu.”

3)

Korvataan 4 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio valtuutetaan

a)

muuttamaan liitettä I ottaen huomioon yhteisen kannan 2000/696/YUTP täytäntöönpanoa koskevat päätökset,

b)

myöntämään erityisiä poikkeuksia 1 artiklan säännöksistä ainoastaan humanitaarisiin tarkoituksiin,

c)

muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

3.   Luettelossa mainitun henkilön 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua poikkeusta tai liitteen I muuttamista koskeva pyyntö on tehtävä liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on niin suuressa määrin kuin mahdollista tarkistettava pyynnön esittäneiden henkilöiden antamat tiedot.”

4)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja annettava niitä koskevat tiedot liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista muutoksista liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteisiin ennen kyseisten muutosten voimaantuloa.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja näiden toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2010 sekä ilmoitettava komissiolle niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.”.

5)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Tätä asetusta sovelletaan:

a)

unionin alueella sen ilmatila mukaan lukien;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalla ilma-aluksella tai muulla aluksella;

c)

unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai muuhun elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.”

6)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  EYVL L 261, 14.10.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 287, 14.11.2000, s. 1.

(3)  EYVL L 287, 14.11.2000, s. 19.


LIITE

”LIITE II

Verkkosivut 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen hakua varten sekä osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja pyyntöjä varten

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

 

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

KREIKKA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia ja pyyntöjä varten:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85

Faksi (32 2) 299 08 73”