25.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 554/2010

af 24. juni 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 2488/2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2000/599/FUSP af 9. oktober 2000 om støtte til det demokratiske styre i Forbundsrepublikken Jugoslavien og om omgående ophævelse af visse restriktive foranstaltninger (1) og Rådets fælles holdning 2000/696/FUSP af 10. november 2000 om opretholdelse af særlige restriktive foranstaltninger rettet mod Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham (2),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2488/2000 af 10. november 2000 om fortsat indefrysning af midler i forbindelse med Slobodan Milosevic og personer, der er knyttet til ham (3) bekræftede visse restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med fælles holdning 2000/599/FUSP og 2000/696/FUSP.

(2)

Det er hensigtsmæssigt at tilpasse forordning (EF) nr. 2488/2000 til den seneste udvikling inden for sanktionspraksis, på den ene side for så vidt angår fastlæggelse af ansvarlige myndigheder og på den anden side for så vidt angår artiklen om Unionens kompetence.

(3)

Forordning (EF) nr. 2488/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2488/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, og/eller til Kommissionen.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 1, til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag II, for det land, hvor de pågældende er bosat eller etableret, og direkte eller via den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, fremsende oplysningerne til Kommissionen og

b)

samarbejde med denne kompetente myndighed om kontrollen af disse oplysninger.

2.   Eventuelle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for den berørte medlemsstat.

3.   Oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.«

3)

Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I under hensyn til afgørelser om gennemførelse af fælles holdning 2000/696/FUSP

b)

undtagelsesvis at indrømme undtagelser fra artikel 1, navnlig til rent humanitære formål

c)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

3.   Enhver anmodning fra en person om en undtagelse som omhandlet i stk. 2, litra b), eller om en ændring af bilag I fremsættes gennem de kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II.

Medlemsstatens kompetente myndigheder efterprøver i videst mulige omfang oplysningerne fra de personer, som fremsætter anmodningen.«

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 8a

1.   Medlemsstaterne udpeger de i artikel 2, 3 og 4 omtalte kompetente myndigheder og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring af adresserne på deres websteder, som er anført i bilag II, inden sådanne ændringer får virkning.

2.   Medlemsstaterne meddeler senest den 15. juli 2010 Kommissionen, hvem der er deres kompetente myndigheder, herunder kontaktoplysningerne for disse kompetente myndigheder, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer.«

5)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Denne forordning finder anvendelse:

a)

inden for Unionens område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.«

6)

Bilag II erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2010.

På Rådets vegne

J. BLANCO LÓPEZ

Formand


(1)  EFT L 261 af 14.10.2000, s. 1.

(2)  EFT L 287 af 14.11.2000, s. 1.

(3)  EFT L 287 af 14.11.2000, s. 19.


BILAG

»BILAG II

Websteder med oplysning om de kompetente myndigheder, jf. artikel 2, 3 og 4, og adresser til brug ved meddelelser og anmodninger til Europa-Kommissionen

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

DET FORENEDE KONGERIGE

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og Politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A2. Kriseberedskab og Fredsopbygning

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles BELGIEN

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73«